جهش تولید با مشارکت مردم
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جهش تولید با مشارکت مردم
 
 

ارائه پروانه فعالیت مؤسسات سلامت ۱۶۰۲۱۰۱۳۰۰۰ اطلاع رسانی خدمت  شناسنامه خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق

 

۱صدور و تمدید پروانه فعالیت مؤسسات پزشکی ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰   شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت   پرسشهای متداول     نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲ابطال پروانه فعالیت مؤسسات سلامت ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲   شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول  نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت  

۳اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳   شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق   راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول    نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

  
 
 

ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان ۱۶۰۳۱۰۱۴۰۰۰    اطلاع رسانی خدمت    شناسنامه خدمت در سامانه ملی خدمات دولت 

 

۱تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان    ۱۸۰۴۱۰۱۴۱۰۰   شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق   راهنمای دریافت خدمت   پرسشهای متداول   نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  ۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۱  شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق   راهنمای دریافت خدمت    پرسشهای متداول     نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۳- صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان    ۱۱۰۲۱۰۱۴۱۰۳  شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت     پرسشهای متداول     نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

 

  
 
 
 
 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی    ۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰   

 

۱غربالگری گروه های سنی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت  پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲-غربالگری بیماری های ژنتیکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۳-ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق   راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۴-ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول  نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۵-ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۶-ارائه خدمات درمانی سرپایی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت  پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۷-ارائه خدمات درمانی بستری    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت    بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت   پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۸-سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۹ارائه خدمات آزمایشگاهی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۱۰-ارائه خدمات تصویربرداری    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

  
 
 
 
 

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن     ۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰   اطلاع رسانی خدمت    شناسنامه خدمت در سامانه ملی خدمات دولت

 

۱صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۱ شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲ -صدور مجوز آموزشگاه های بهداشت اصناف  ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۲    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۳ - صدور تاییدیه بهداشتی اماکن تهیه،توزیع و نگهداری مواد غذایی  ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۰    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

4 - صدور کارت بهداشت  ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۴   شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت  پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

برگزاری آزمونهای علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه    ۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰   اطلاع رسانی خدمت

 

۱-برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی  ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول   نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲-برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۳پاسخ به استعلام رتبه تخصص و کارشناسی ارشد رشته های پزشکی  شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق

 

 

  
 

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی    ۱۸۰۴۲۵۷۹۰۰۰

 

۱صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲نظارت بر برگزاری مجامع و تائید انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۳ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

  
 

 

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور    ۱۸۰۴۲۵۸۱۰۰۰

 

۱تائید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور  ۱۸۰۴۲۵۸۱۱۰۰  شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت  پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲تائید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور ۱۸۰۴۲۵۸۱۱۰۱  شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

 

 
  
 

ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی    ۱۸۰۴۲۵۸۲۰۰۰

 

۱صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان علوم پزشکی   شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول  نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۳صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۴ارائه ریز نمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول   نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۵-صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی   شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول  نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

 

  
 

ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج    ۱۸۰۴۲۵۸۳۰۰۰

 

۱صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲صدور گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۳صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج  راهنمای دریافت خدمت شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۴معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه  راهنمای دریافت خدمت  شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۵-ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

  
 

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی    ۱۸۰۶۲۵۸۴۰۰۰

 

۱تغذیه دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت  پرسشهای متداول   نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق      راهنمای دریافت خدمت   پرسشهای متداول   نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۳برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی   شناسنامه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت  پرسشهای متداول   نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۴ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی   شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت  پرسشهای متداول   نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

  
 

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی    ۱۸۰۴۲۵۸۵۰۰۰    شناسنامه خدمت در سامانه ملی خدمات دولت

 

۱-ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی  ۱۸۰۴۲۵۸۵۱۰۰  شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت  پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲-آموزش دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق

۳مشاوره دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق

۴سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی    ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۰ شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت

۵تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی    ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۱

۶بازنگری برنامه های آموزشی رشتهای تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی    ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۲

۷تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههای علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط    ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۳

۸بررسی درخواستهای انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی    ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴

 

  
 
 
 

 

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی (۱۶۰۵۲۵۸۷۰۰۰)

 

۱-انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی  شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت   بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت  پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۲-برگزاری گردهمایی های علوم پزشکی    شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت بیانیه سطح توافق راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

۳-انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی          شناسنامه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت     بیانیه سطح توافق  راهنمای دریافت خدمت پرسشهای متداول نام و شماره تماس مسوول پاسخگوی خدمت

 
تنظیمات قالب