مهار تورم، رشد تولید
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهار تورم، رشد تولید

مراکز تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای 54 مرکزتحقیقات مصوب وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، شامل مراکز زیر می باشد:

        
 
تنظیمات قالب