آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی :

 علی زمانی


سمت :

 مدیر آزمایشگاه

مدرک تحصیلی :

 کارشناس علوم آزمایشگاهی

تلفن تماس :

071-36474332-61

پست الکترونیک :

 zamaniali4476@gmail.com

نمابر:

  
سوابق علمی : کارشناس علوم آزمایشگاهی ، مدرس طب انتقال خون
سوابق اجرایی : مدیر بانک خون ، مدیر اتاق عمل
 
نام واحد

 آزمایشگاه

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

مسئول:

خانم دکتر گرامی زاده    

فعالیت ها:

مدیریت فنی ، اداری و پرسنلی آزمایشگاه و ارتباط با واحدهای مدیریت و ریاست بیمارستان ،

اداره امور آزمایشگاه ها و گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی بالینی به بیماران

نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه های بیمارستان نمازی:

آزمایشگاه های بیمارستان نمازی، به دو دسته از مراجعین، خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهند:

1- بیماران بخش های اورژانس و بستری بیمارستان نمازی

2- مراجعه کنندگانی که از مراکز درمانی دیگر و یا پزشکان دیگر معرفی شده اند

روال خدمات:

الف- تحویل نمونه های آزمایش به واحد پذیرش آزمایشگاه ها:

- در حالت اول، نمونه های آزمایشی توسط بخش های بیمارستان تهیه می شوند و به پذیرش آزمایشگاه تحویل داده می شوند.

- در حالت دوم، مراجعه کنندگان (که به بیمارستان نمازی معرفی شده اند) با مراجعه به پذیرش آزمایشگاه ها، مراحل آزمایش را طی می کنند و بر اساس دستورالعملی که واحد پذیرش آزمایشگاه، در اختیارشان می گذارد، نمونه های آزمایش را تهیه می کنند و نمونه های تهیه شده را به پذیرش آزمایشگاه ها، تحویل می دهند.

ب- انتقال نمونه ها به آزمایشگاه ها توسط واحد پذیرش آزمایشگاه

- واحد پذیرش ، نمونه های دریافتی از بخش های بیمارستان و یا افراد مراجعه کننده را به آزمایشگاه های مربوط، ارسال می کند.

ج- انجام آزمایش و تأیید نتیجۀ آن

در هر یک از آزمایشگاه ها،کارشناسان پس از انجام آزمایش های لازم و تأیید نتایج توسط پزشک آزمایشگاه، گزارش نتایج را به واحد پذیرش ارسال می کنند.

د- ارائۀ نتایج توسط واحد پذیرش آزمایشگاه به مراجه کنندگان:

واحد پذیرش مسئولیت تحویل گزارش ها به مراجعین و به بخش های بستری و اورژانس را بر عهده دارد.
  

نام واحد:

پذیرش آزمایشگاه

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

1- پذیرش آزمایش

2- دریافت نمونه از بخش ها و از مراجعین

3- ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های مرتبط

4- دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ها

5- تحویل نتایج به به مراجعین

6- چک کردن جواب های آزمایش بیماران بستری و ارسال به بخش ها

نحوه ارائه خدمات:

1- برای بخش ها: نمونه های آزمایشگاهی بخش ها توسط بیماربر به آزمایشگاه منتقل می شود و جواب آزمایش ها نیز توسط بیماربر به بخش تحویل می شود .

2- برای مراجعین (که توسط واحدهای بهداشتی درمانی و یا پزشکان دیگر به بیمارستان نمازی معرفی شده اند) ، در ازاء نمونه های آزمایشگاهی، قبض صادر می شود. این دسته از مراجعین، هنگام دریافت جواب، قبض را تحویل داده و جواب آزمایش را دریافت می کنند.

زمان ارائه خدمات:

صبح از ساعت 14 - 7:30

عصر از ساعت 20 - 14

شب از ساعت 7:30 - 20

توصیه ها:

برای هر آزمایش ، توصیه هایی به شما می شود که لازم است قبل از انجام آزمایش، به آن توجه فرمایید.


نام واحد:

آزمایشگاه کنترل کیفی (Quality Control Lab)

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

1.انجام کلیه امور مربوط به کنترل کیفیت آزمایشگاه تشخیصی و کنترل کیفی داخلی

2. ارتباط با آزمایشگاه تهران و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی

3. ارتباط با معاونت آموزشی بیمارستان و استفاده از راهکارهای ایشان در انجام کلیه امور مربوط به آموزش و بازآموزی پرسنل آزمایشگاه

4. ارتباط با دفتر ارتقاء کیفیت بیمارستان و استفاده از راهکارهای ایشان برای ارتقاء سطح کیفیت

آزمایشگاه طبق استانداردهای Iso 9001 – 2000


نام واحد:

انگل شناسی Parasitology

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

در این بخش نمونه های stool بیماران بستری همچنین بیماران سرپایی و اورژانسی از نظر موارد انگلی شاملOB ،OP وهمچنین تست های PH , Fat , Reducing مورد آزمایش قرار می گیرد.

روال ارائه خدمات به مراجعین:

آزمایش های لازم بر روی نمونه هایی که از بخش های مختلف به این آزمایشگاه ارسال شده اند، انجام می گیرد و نتایج به بخش های مربوط، گزارش می شوند.

ساعات ارائه خدمات:

صبح‌ها از ساعت 14 – 7:30

عصرها از ساعت 20 – 14

شب‌ها از ساعت 7:30 _ 19:30


نام واحد:

آزمایشگاه ایمنوسرولوژی (Immunoserology)

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

انجام تست های سرولوژی :

Mono Test , D-Dimer, Cold Agg , widal , wright , VDRL , Aso , RF , CRP

انجام تست های ایمنی به روش های Elisa , RIA شامل:

FKlevel , Cyclosporin , ANCA (P,C) , ACLA , ds , DNA , ANA , C4, C3 , Brucella IgC/M ,ETG IgA , Antigliadin IgC/M , H.Pylori

برنامه زمانی:

آزمایش های سرولوژی به صورت روزانه انجام و جواب دهی می شوند . آزمایش های ایمونولوژی براساس تعداد و نوع آزمایش ها، به صورت هفتگی و ماهانه انجام می شوند .

توصیه ها:

برای انجام تعدادی از آزمایش ها، نیاز به آمادگی قبلی و هماهنگی با بخش می باشد که مراجعین محترم بایستی با بخش تماس بگیرند.

نکات قابل توجه:

آزمایش Cyclosporine برای بیماران پیوندی در استان فارس تنها در این مرکز در حال انجام است.
آزمایش
FK level ( (Tacrolimus نیز در این مرکز و یک مرکز در تهران در کل کشور انجام می شود. این آزمایش نیز مربوط به بیماران پیوندی است.


نام واحد:

بانک خون Blood Bank

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

بانک خون بصورت تمام وقت و شبانه روزی فعالیت دارد.

نمونه ها و درخواست خون و فرآورده‌های خونی ، کومبز مستقیم ، کومبز غیر مستقیم و تیتراسیون آنتی بادی از طرف بخش های مختلف به بانک خون ارسال شده و پس از انجام آزمایشات یاد شده به بخش بالینی تحویل می شود.


نام واحد:

آزمایشگاه بیوشیمی Biochemistry

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

انجام آزمایش های بیوشیمی خون و ادرار و مایعات بدن

برنامه زمانی:

صبح از ساعت 14 - 7:30

عصر از ساعت 20 - 13:30

شب از ساعت 7:30 - 19:30

روال ارائه خدمات به مراجعین:

دریافت نمونه ها از پذیرش آزمایشگاه و جواب دهی به پذیرش


نام واحد:

آزمایشگاه تجزیه ادرار Urin alysis

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

در این بخش ادرار از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی و آزمایش های شیمی مخصوص، بررسی می شود و همه فاکتور های غیر طبیعی در قسمت میکروسکوپی و ماکروسکوپی به پزشک گزارش می شود.

برنامه زمانی:

صبح از ساعت 14 - 7:30

عصر از ساعت 20 - 14

شب از ساعت 7:30 - 19:30

روال ارائه خدمات به مراجعین:

نمونه هایی که از بخش های مختلف به آزمایشگاه ارسال می شوند و همچنین نمونه های اورژانسی که از بخش های اورژانس داخلی و جراحی آورده می شوند پس از دریافت توسط بخش پذیرش آزمایشگاه، به این قسمت منتقل و پس از انجام آزمایش های لازم از طریق کامپیوتر، گزارش دهی می شوند.

توصیه ها:

مهمترین توصیه به مراجعین ، تهیه نمونه صحیح بر اساس دستورالعمل های آزمایشگاه است تا نتیجۀ دقیق تری به دست آید.


نام واحد:

آزمایشگاه خون شناسی Hematology

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

دریافت نمونه از طریق پذیرش و جواب دهی به پذیرش آزمایشگاه

برنامه زمانی:

صبح از ساعت 14 - 7:30

عصر از ساعت 20 - 13:30

شب از ساعت 7:30 - 19:30


نام واحد:

آزمایشگاه سیتولوژی Cytology Lab.

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

1. پذیرش نمونه های سیتولوژی زنان (پاپ اسمیر) و مدیکال

2. تهیه اسلاید های مربوطه

3. رنگ آمیزی اسلاید تهیه شده

4. بررسی میکروسکوپی اسلاید ها

5. جوابدهی

برنامه زمانی:

پذیرش نمونه ها صبح 13 – 7:30 و پنج شنبه ها تا 12 ساعت

پذیرش نمونه های C. S. F در عصر و شب نیز انجام می شود

رنگ آمیزی اسلاید ها همه روزه صبح از ساعت 7:30

تهیه اسلاید های C. S. F مربوط به شیفت عصر و شب ، صبح روز بعد، از ساعت 7:30

تهیه اسلاید های سایر نمونه ها معمولاً ساعت 10 و 13

بررسی میکروسکوپی بلافاصله بعد از رنگ آمیزی


نام واحد:

آزمایشگاه میکروب شناسی Microbiology

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 
  

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

1. پذیرش نمونه های سیتولوژی زنان ( پاپ اسمیر)

2. تهیه اسلاید های مربوطه

3. رنگ آمیزی اسلاید تهیه شده

4. بررسی میکروسکوپی اسلاید ها

5. جوابدهی

برنامه زمانی:

صبح کار 7 - 14

عصرکار 8 - 13:30

شب کار 7:30 - 19

روال ارائه خدمات به مراجعین:

1 – دریافت نمونه ها از طریق پذیرش آزمایشگاه و ارائه جواب به پذیرش آزمایشگاه

2 – دریافت نمونه های کنترل عفونت بیمارستان مستقیم از بخش ها و ارائه جواب به مسئول کنترل کیفیت

3 – بیماران سرپایی بصورت نمونه گیری کشت مختلف

4 – لام های TB , Gramstain مستقیم از پزشکان دریافت و جواب به خود پزشک ارائه می شود.

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/21
تعداد بازدید:
14378
مرکز آموزشی و درمانی نمازی
آدرس: شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
کدپستی:  13311-71936 تلفکس:  36474326 تلفن:  61- 36474332 -071   پست الکترونیک  nemazee_inf@sums.ac.ir
کد اقتصادی : 411375173186     شناسه ملی : 14003253980
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal