سال 99، جَهشِ تولید
نوع خط:
رنگ: انتخاب رنگ
+
لغو تغییرات
-
×
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان ارسنجان
آسم و کرونا
ارتباط آسم وکرونا

ﺑﻴﻤﺎری اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺰﻣﻦ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ راه ﻫﺎی  ﻫﻮاﻳﻲ که در آن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر دﭼﺎر ﺳﺮﻓﻪ، ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ، ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳـﻴﻨﻪ و اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ  شده را آسم می گویند.(  ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  ﺑﻴﻤـﺎر ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)

آسم ﻣﺰﻣﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ وﺟﻮد دارد؛ ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻣﺖ اﺳت.

علت دقیق و اصلی آسم هنوز نامشخص است، ولی آنچه تا کنون روشن شده،  این است که اگر در خانواده یک فرد، سابقه یکی از انواع بیماری های آلرژیک (اگزما ، آلرژی بینی، آلرژی غذایی و آسم) وجود داشته باشد، احتمال بروز آسم در چنین فردی و خانواده اش بیشتر می شود.

به علاوه، تماس با بعضی از مواد حساسیت زا و محرک ممکن است سبب افزایش احتمال ابتلا به آسم شود. برخی افراد به دلیل تماس های شغلی ممکن است دچار آسم شوند؛ مانند کارگران نانوایی، چوب بری، رنگسازی و...

 همچنین ممکن است بیماری آسم درافرادی که هیچ سابقه ای از آلرژی ندارند نیز رخ دهد.

ارتباط آسم وکرونا

افراد مبتلا به بیماری های مزمن ریوی (به ویژه بیماری کنترل  نشده) مستعد ابتلا به انواع شدیدتر بیماری کووید 19 می باشند و میزان بستری در بیمارستان و عوارض این بیماری در این گروه از بیماران بیشتر است.

لذا درمان مناسب بیماران مبتلا به آسم و حفظ سطح کنترل بیماری در دوره شیوع ویروس کرونا در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که به دلیل مشابهت برخی علایم بیماری آسم با بیماری کرونا نظیر سرفه های مکرر و تنگی نفس،  در صورت بروز این علائم در در زمان همه گیری بیماری کرونا به ویژه همراهی با تب، لرز، درد عضلانی، سر درد، گلودرد، از دست دادن حس های بویایی و چشایی در روزهای اخیر ، ابتدا باید ابتلا به  بیماری کووید 19را مد نظر قرار دهید .

توصیه ها

·        در زمان اپیدمی بیماری کرونا ویروس، به دلیل انتقال ساده ویروس کرونا از طریق قطرات تنفسی و تماس با بیماران و افراد آلوده به ویروس و همچنین سطوح و اجسام آلوده، توصیه می شود که تا حد امکان از مراجعات غیر ضروری به مراکز درمانی و مطب ها ، خودداری نمایید .

·        دﺳﺖ ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻟﻤﺲ ﮐﺮدنﺻﻮرت اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

·        از ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻮوﯾﺪ 19دوری ﮐﻨﯿﺪ.

·        از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ  ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.

·        ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ را  ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

·        از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ( ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ،  ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ) اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

·        در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ؛در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل وﺗﺮدد درﻣﮑﺎن  ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ، از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

·        اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ 90 روزداروهای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

·        از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ ﻧﻈﯿﺮ دود ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ،  ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﮐﭙﮏ ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ، اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

·        ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ  ﻣﻌﺎﻟﺞ،  ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن را به همراه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

·        ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮاﺳﺎسﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ بسیار ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﺑعضی از ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮریﺑﯿﻤﺎران، اﻣﮑﺎنﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.

·        ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ را ﺷﺮوع ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 

 

 

نمایش فیلم
تاریخ:
1400/02/29
تعداد بازدید:
240
نویسنده:
منبع:
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان ارسنجان-زهرا خادمیان -واحد غیر واگیر مرکز بهداشت ارسنجان
Powered by DorsaPortal