گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
شرح وظایف مرتضی قبولی
  • برنامه ریزی ( تدوین برنامه عملیاتی و بودجه ریزی عملیاتی، بازدیدها،ارزشیابی ) 
  • نظارت و پیگیری (امورمحوله به پرسنل تحت سرپرستی،تهیه گزارشهای مورد نیاز مدیریت در اسرع وقت،ارائه برنامه های آموزشی اختصاصی جهت پرسنل تحت سرپرستی، کنترل بازدید ها )
  • تهیه شرح وظایف پرسنل تحت امر وتقسیم کاربین آنها، شرکت درجلسات ارائه شده از طرف مدیریت و مدیران ارشد سازمان 
  • تشکیل جلسات درون گروهی وبررسی مشکلات اعضا ء وابلاغ تصمیمات برون گروهی به آنان
  • مستند سازی و ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریت 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/15
تعداد بازدید:
1172
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal