گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
سرپرست و کارشناسان
 
مرتضی قبولی
رئیس گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
32122682

 منصوره امامی
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
32122033

حامد زارع
مسئول اتوماسیون اداری گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
32122023

امین حسن دخت
کارشناس نرم افزار و مسئول وب سایت
32122520

فاطمه حیدرزاده
کارشناس نرم افزار و وب سایت گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
32122859
مشاهده شرح وظایف
محمدحسن دهقانی
کارشناس نرم افزار و وب سایت گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
32122620

سید علیرضا رضازاده
کارشناس نرم افزار
32122605

رامین کریم آقایی
کارشناس نرم افزار و مسئول سیستمهای اطلاعاتی بیمارستانی ودرمانی
32122858

حسین هادیان شیرازی
کارشناس نرم افزار
32122577
 

 فهیمه بلورکش
کارشناس نرم افزار
32122574
مشاهده شرح وظایف
 

مهدی فروغی
کارشناس نرم افزار
32122809
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/20
تعداد بازدید:
3599
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal