گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
معرفی گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پرتال
انجام فعالیت های مربوط به درخواست واحد های تابعه دانشگاه مبنی بر تهیه نرم افزار شامل 4 مرحله عمده زیر :
ثبت و نگهداری اطلاعات نرم افزار های تخصصی دانشگاه و تسهیل و تسریع در تهیه نرم افزار های تخصصی دانشگاه به کمک نرم افزار تحت وب مدیریت فناوری اطلاعات
تهیه و پشتیبانی برخی از نرم افزار ها توسط کارشناسان نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات
حضور در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها
بازدید از واحد های زیر مجموعه دانشگاه، تکمیل چک لیست مربوطه و گزارش به مقام مافوق
پایش و ارزیابی رابطین واحد های زیر مجموعه در حیطه نرم افزار
واگذاری خرید نرم افزار ها تا سقف معاملات کوچک به واحد های زیر مجموعه دانشگاه
با هدف:
تمرکز زدایی
تسهیل و تسریع در امور اجرایی واحد های دانشگاه
دسته بندی نرم افزارها
در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس بالغ بر صد نرم افزار وجود دارد
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal