نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو شو_دانشكده تغذيه و علوم غذاييمنو شو_دانشكده تغذيه و علوم غذايي
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse مگامنو دانشكده تغذيه و علوم غذاييمگامنو دانشكده تغذيه و علوم غذايي
معرفی دانشکده
گروه های آموزشی
خدمات
آموزش مجازی
دفتر METRIO
دفتر ارتباط با صنعت
ارتباط با ما
Collapse دانشكده تغذيه و علوم غذاييدانشكده تغذيه و علوم غذايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی دانشکده</span>معرفی دانشکده
ریاست
معاونت
گالری تصاویر
کمیته HSE
مدیران و ارتباط با آنها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های آموزشی</span>گروه های آموزشی
گروه تغذیه بالینی
گروه تغذیه جامعه
گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
کارشناسی تغذیه دانشکده باقرالعلوم سپیدان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
تحول اداری
فرم های مورد نیاز
پرسش های متداول
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
کتابخانه
آزمایشگاه ها
فرم سوالات ارزشیابی تغذیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مجازی</span>آموزش مجازی
آموزش مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر METRIO</span>دفتر METRIO
دفتر METRIO
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ارتباط با صنعت</span>دفتر ارتباط با صنعت
دفتر ارتباط با صنعت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
درباره ما
تماس با ما
Collapse راوابط عمومیراوابط عمومی
مدیر روابط عمومی
شرح وظایف
درباره روابط عمومی
اخبار روابط عمومی
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افتخارات</span>افتخارات
افتخارات سال 93
افتخارات سال 94
افتخارات سال 95
افتخارات سال 96
Collapse امر به معروفامر به معروف
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse درمانی1درمانی1
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse تست کپیتست کپی
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse تست درسا 1تست درسا 1
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
1312312
Collapse تست درسا 2تست درسا 2
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
پردیس خودگردان
کلینیک / داروخانه
ارتباط با ما
Collapse 44444444
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse معاونت تحقیقات و فناوریمعاونت تحقیقات و فناوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاون</span>معاون
معرفی معاون
شرح وظایف
کارکنان
شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها - فرم ها - راهنما ها</span>آیین نامه ها - فرم ها - راهنما ها
آیین نامه ها
مدارک
فرم ها و پرسشنامه ها
راهنما ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد پژوهشی</span>عملکرد پژوهشی
عملکرد پژوهشی سال 92
عملکرد پژوهشی سال 93
عملکرد پژوهشی سال 94
عملکرد پژوهشی سال 95
عملکرد پژوهشی سال 96
عملکرد پژوهشی سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحقیقات دانشجویی</span>کمیته تحقیقات دانشجویی
درباره کمیته
آیین نامه ها
لیست کارگاه ها
تماس با ما
مقالات اساتید دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اسلاید های آموزشی</span>اسلاید های آموزشی
آموزش جستجو در Scopuse
آموزش روش تحقیق
آموزش researcher gate
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند های معاونت</span>فرایند های معاونت
فرایند ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فایل های قابل دانلود</span>فایل های قابل دانلود
آماده سازی پایان نامه
فرآیند داوری کتاب
فرآیند شرکت اعضای هیئت علمی در همایش های داخلی با ارائه خلاصه مقاله
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویت های پژوهشی گروه ها</span>اولویت های پژوهشی گروه ها
گروه تغذیه بالینی
گروه تغذیه جامعه
گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترجمان دانش</span>ترجمان دانش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و دستورالعمل ها</span>فرم ها و دستورالعمل ها
فرم طرح های ترجمان دانش
فرم مقالات ترجمان دانش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماهای آموزشی</span>راهنماهای آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای نگارش پیام</span>راهنمای نگارش پیام
ترجمان دانش طرح های پژوهشی
ترجمان دانش مقالات کاربردی
راهنمای تدوین خبر برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایگاه نتایج پژوهش های سلامت</span>پایگاه نتایج پژوهش های سلامت
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
پایگاه نتایج پژوهشی های سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Collapse ریاست منوریاست منو
پیام ریاست
رسالت و چشم انداز دانشکده
کارکنان حوزه ریاست
کمیته های دانشکده
واحد فناوری اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
مدیر روابط عمومی
شرح وظایف
درباره روابط عمومی
فرم ها
افتخارات
اخبار روابط عمومی
ارتباط با رییس دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای امربه معروف و نهی از منکر</span>شورای امربه معروف و نهی از منکر
اعضا
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه آموزش (EDO)</span>دفتر توسعه آموزش (EDO)
معرفی
مدیر EDO
کارشناس EDO
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزشیابی اساتید</span>ارزشیابی اساتید
روش های ارزیابی
ارزیابی اساتید
ارزیابی درونی
ارزیابی همتایان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی</span>برنامه درسی
تعاریف
کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی ارشد</span>کارشناسی ارشد
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
تغذیه جامعه
علوم تغذیه
تغذیه بالینی
دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Log Book</span>Log Book
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه بالینی</span>تغذیه بالینی
تغذیه در صنایع
کاراموزی بالینی 1
کاراموزی بالینی 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت و ایمنی مواد غذایی</span>بهداشت و ایمنی مواد غذایی
صنایع غذایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک ها</span>لینک ها
Log Book بالینی (بخش بیمارستان)
Log Book بالینی 2 (بخش بیمارستان)
Log Book بالینی (بخش کلینیک و رژیم درمانی)
Log Book تغذیه در بهداشت (بخش مهدکودک)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و راهنمایی ها</span>فرم ها و راهنمایی ها
فرم ها
راهنمایی ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک های مفید</span>لینک های مفید
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
فصلنامه راهبردی های آموزش
مجله آموزش پزشکی
آیین نامه ها
تماس با ما
Collapse معاونت منومعاونت منو
معاونت آموزشی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت تحصیلات تکمیلی
معاونت فرهنگی دانشجویی
معاونت پشتیبانی
Collapse معاونت پشتیبانی منومعاونت پشتیبانی منو
معرفی معاون
کارکنان
اهداف و وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش ضمن خدمت</span>آموزش ضمن خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی</span>مطالب آموزشی
امر به معروف و نهی از منکر
تربیت فرزند
فرم ها
دستورالعمل ها و آیین نامه ها
معرفی و شرایط احراز پست
بخشنامه های آموزشی
کارنامه آموزشی
سامانه آموزش ضمن خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت ها</span>پمفلت ها
قوانین مرخصی
قوانین اداری
فرم نظرخواهی و نظرسنجی
صندوق قرض الحسنه کارکنان
بیمه تکمیلی کارکنان
Collapse معاونت فرهنگی منومعاونت فرهنگی منو
معرفی معاونت
معاون
کارکنان
فعالیت های معاونت
فرآیندهای امور دانشجویی-فرهنگی
فرآیندفعالیتهای معاونت فرهنگی
فرم های معاونت
آیین نامه های فرهنگی
برنامه هفتگی معاونت فرهنگی
Collapse معاونت تحصیلات منومعاونت تحصیلات منو
معاون
کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و فرم ها</span>آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه ها
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایان نامه</span>پایان نامه
عناوین پایان نامه ها
امور مربوط به پایان نامه
نمونه پاورپوینت دفاع از عنوان
راهنمای نرم افزار پژوهشیار
فرایند ها
امور فارغ التحصیلان
اخبار و اطلاعیه
عناوین پایان نامه ها
تقویم آموزشی
برنامه هفتگی معاونت تحصیلات تکمیلی
Collapse معاونت آموزشی منومعاونت آموزشی منو
معاون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آموزش</span>اداره آموزش
معرفی اداره آموزش
رئیس اداره آموزش
کارکنان
فرم های آموزشی
برنامه کلاسی هفتگی
تقویم آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات آموزشی</span>قوانین و مقررات آموزشی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
بنیاد نخبگان
استاد مشاور
فلوچارت و فرآیندهای اداره آموزش
گزارش عملکرد
شیوه نامه نقل و انتقالات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر استعدادهای درخشان</span>دفتر استعدادهای درخشان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی دانشکده</span>معرفی دانشکده
معرفی دانشکده 1
معرفی دانشکده 2
مسئول دفتر
کارکنان
درباره دفتر
اهداف هسته
شرح وظایف دفتر
شرایط عضویت
شرایط ادامه عضویت
تسهیلات
فرم ها
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استاد مشاور</span>استاد مشاور
مدیریت
کارکنان
اساتید
فرم ها
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته ها و مقاطع تحصیلی      </span>رشته ها و مقاطع تحصیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی</span>کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی علوم تغذیه</span>کارشناسی علوم تغذیه
کوریکولوم آموزشی
ترم بندی دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی ارشد</span>کارشناسی ارشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علوم تغذیه</span>علوم تغذیه
کوریکولوم آموزشی
ترم بندی دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه بالینی</span>تغذیه بالینی
کوریکولوم آموزشی
ترم بندی دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علوم بهداشتی در تغذیه</span>علوم بهداشتی در تغذیه
کوریکولوم آموزشی
ترم بندی دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت و ایمنی مواد غذایی</span>بهداشت و ایمنی مواد غذایی
کوریکولوم آموزشی
ترم بندی دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دکتری</span>دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دکتری علوم تغذیه</span>دکتری علوم تغذیه
کوریکولوم آموزشی
ترم بندی دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مربوط به اعضای هیات علمی</span>امور مربوط به اعضای هیات علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتقا</span>ارتقا
آیین نامه ارتقا عضو هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا
فایل خام جدول ارتقا
فرم ارزشیابی مربوط به هیات ممیزه
چک لیست رعایت نظم و انضباط
فایل خام پاورپوینت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترفیع سالانه</span>ترفیع سالانه
فرم ها
دستورالعمل ترفیع
چک لیست ترفیع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایه تشویقی</span>پایه تشویقی
فرم ها
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند ها</span>فرایند ها
ترفیع عضو هیات علمی
ارتقا
برنامه استراتژیک دانشکده
Collapse آموزش منوآموزش منو
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse گروه های آموزشی منوگروه های آموزشی منو
گروه تغذیه بالینی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
گروه تغذیه جامعه
Collapse تعضا هیات علمی منوتعضا هیات علمی منو
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse امور هیات علمی منوامور هیات علمی منو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتقا</span>ارتقا
آیین نامه ارتقا عضو هیئت علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا
فایل خام جدول ارتقا
فرم ارزشیابی مربوط به هیئت ممیزه
چک لیست رعایت نظم و انظباط
فایل خام پاور پوینت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترفیع سالانه</span>ترفیع سالانه
فرم ها
دستورالعمل ترفیع
چک لیست ترفیع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایه تشویقی</span>پایه تشویقی
فرم ها
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند ها</span>فرایند ها
ترفیع عضو هیئت علمی
ارتقا
دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه
Collapse دفتر توسعه منودفتر توسعه منو
معرفی
مدیر EDO
کارشناس EDO
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزشیابی اساتید</span>ارزشیابی اساتید
روشهای ارزیابی
ارزیابی اساتید
ارزیابی درونی
ارزیابی همتایان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی</span>برنامه درسی
تعاریف
کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی ارشد</span>کارشناسی ارشد
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
تغذیه جامعه
علوم تغذیه
تغذیه بالینی
دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Log Book</span>Log Book
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه بالینی</span>تغذیه بالینی
تغذیه در صنایع
کارآموزی بالینی 1
کارآموزی بالینی 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی</span>بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
صنایع غذایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک ها</span>لینک ها
Logbook بالینی (بخش بیمارستان)
Logbook بالینی 2 (بخش بیمارستان)
Logbook بالینی (بخش کلینیک و رژیم درمانی)
Logbook تغذیه در بهداشت (بخش مهدکودک)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و راهنمایی ها</span>فرم ها و راهنمایی ها
فرم ها
راهنمایی ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک های مفید</span>لینک های مفید
مجله‌ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی
مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فصلنامه راهبردهای آموزش
مجله آموزش پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها</span>آیین نامه ها
آیین نامه شرح وظایف مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی و واحدها
آیین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری در آموزش پزشکی - گلاسیک
دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی
مصوبات کمیته ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی
آیین نامه ارزیابی "فعالیت های نوآوری ( دانش پژوهی ) در آموزش علوم پزشکی"
تماس با ما
Collapse ضمن خدمت منوضمن خدمت منو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی</span>مطالب آموزشی
امر به معروف و نهی از منکر
تربیت فرزند
فرم ها
دستورالعمل ها و آیین نامه ها
معرفی و شرایط احراز پست
دوره های در حال اجرا
بخشنامه های آموزشی
کارنامه آموزشی
سامانه آموزش ضمن خدمت
Collapse تغذیه بالینی منوتغذیه بالینی منو
تاریخچه
مدیر گروه
اعضای هیات علمی
کارکنان
محور های پژوهشی
Collapse بهداشت و کنترل کیفی منوبهداشت و کنترل کیفی منو
تاریخچه
مدیر گروه
اعضا هیات علمی
کارکنان
محور های پژوهشی
Collapse تغذیه جامعه منوتغذیه جامعه منو
تاریخچه
مدیر گروه
اعضا هیات علمی
کارکنان
محور های پژوهشی
Collapse دفتر متریو منودفتر متریو منو
معرفی
اهداف
راهبرد ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستور العمل ها</span>دستور العمل ها
راهنمای نحوه نگارش روش کار طرح های مروری
راهنمای بودجه بندی انواع طرح های مروری
کارکنان
افتخارات
Collapse آزمایشگاه ها منوآزمایشگاه ها منو
معرفی رئیس آزماشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه شیمی مواد غذایی</span>آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
معرفی
کارکنان
لیست تجهیزات
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه تحقیقات تغذیه</span>آزمایشگاه تحقیقات تغذیه
معرفی
کارکنان
لیست تجهیزات
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی</span>آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
معرفی
کارکنان
لیست تجهیزات
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه آنتروپومتری</span>آزمایشگاه آنتروپومتری
معرفی
کارکنان
لیست تجهیزات
شرح وظایف
Collapse تحول اداری منوتحول اداری منو
اعضای شورای تحول اداری
فصلنامه تحول اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته مدیریت دانش(نظام پیشنهادات)</span>کمیته مدیریت دانش(نظام پیشنهادات)
آشنایی با کمیته مدیریت دانش
اعضای کمیته
شرح وظایف
زمینه های مناسب جهت ارائه دانش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی</span>مطالب آموزشی
پمفلت
پاورپوینت آموزشی
کتاب / مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گاهنامه</span>گاهنامه
سال 98 به قبل
سال 99
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فراخوان ها</span>فراخوان ها
1
2
3
4
اخبار و اطلاعیه ها
آیین نامه کمیته مدیریت دانش
ارسال پیشنهاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صیانت از حقوق شهروندی</span>صیانت از حقوق شهروندی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منشور اخلاقی</span>منشور اخلاقی
منشور اخلاقی کارمندان
منشور اخلاقی دانشجویان
شرح وظایف مسئولین طرح تکریم از ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه جلسات کمیته صیانت از حقوق شهروندی</span>برنامه جلسات کمیته صیانت از حقوق شهروندی
سال 99
کتابچه معرفی دانشکده
منشور حقوق شهروندی
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
فرم نظرسنجی عمومی دانشکده تغذیه و علوم غذایی
فرم نظرسنجی واحد آموزش دانشکده تغذیه و علوم غذایی
فرم نظرسنجی دانشجویان از واحد آزمایشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی و پاسخگویی به شکایات</span>رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
معرفی
پمفلت شکایات
فرم طرح شکایت در دانشکده
فرم شکایت تلفنی
آموزش ضمن خدمت
پمفلت های تغذیه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات قابل ارائه</span>خدمات قابل ارائه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه شیمی</span>آزمایشگاه شیمی
معرفی
شرح وظایف
کارکنان
لیست تجهیزات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه تحقیقات تغذیه</span>آزمایشگاه تحقیقات تغذیه
معرفی
شرح وظایف
کارکنان
لیست تجهیزات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی</span>آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
معرفی
شرح وظایف
کارکنان
لیست تجهیزات
جدول زمانبندی جلسات طرح تکریم ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته بهبود سیستم ها و روشها</span>کمیته بهبود سیستم ها و روشها
کمیته بهبود سیستم ها و روشها
اعضای کمیته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند ها</span>فرایند ها
بانک اطلاعاتی فرایند های دانشکده در سال 97
فهرست فرایندهای مشترک
فرایندهای ارتقا یافته
فرایند های معاونت آموزشی
فرایند های امور هیئت علمی
فرایند های معاونت تحقیقات فناوری
فرایندهای معاونت فرهنگی
فرایند های تحصیلات تکمیلی
فرایندهای امور اداری
فرایندهای امور مالی
فراینهای امور تاسیسات
فرایندهای آزمایشگاه
تمامی خدمات دانشکده تغذیه و علوم غذایی
خدمات الکترونیکی دانشکده تغذیه و علوم غذایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> فرم ها و آیین نامه ها</span> فرم ها و آیین نامه ها
فرم خام ارتقا فرایند
راهنما و فایل های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه جلسات کمیته مستند سازی در سال 98</span>برنامه جلسات کمیته مستند سازی در سال 98
برنامه جلسات کمیته مستند سازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> نتایج فرایندها</span> نتایج فرایندها
نتایج کلی فرایندهای ارتقاء یافته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اقدامات برجسته</span>اقدامات برجسته
سال 95
سال 96
سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته سلامت اداری</span>کمیته سلامت اداری
اعضای کمیته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت ها</span>پمفلت ها
فساد اداری
تخلفات اداری 1
تخلفات اداری 2
فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه جلسات</span>برنامه جلسات
سال 98
Collapse فرم ها منوفرم ها منو
فرم های مورد نیاز کارکنان
فرم های مورد نیاز دانشجویان
فرم های اساتید
Collapse تماس با ما منوتماس با ما منو
شماره تماسهای داخلی دانشکده
شماره تماسهای دانشگاه علوم پزشکی
کارکنان
Collapse درباره ما منودرباره ما منو
کتابچه معرفی دانشکده
منشور اخلاقی کارکنان
منشور اخلاقی دانشجویان
رسالت دانشکده
راهنمای طبقاتی
Collapse شکایات منوشکایات منو
معرفی واحد شکایات
فرایند بررسی شکایات
اطلاعیه
فرم شکایت یا درخواست مردمی (اشخاص حقیقی)
Collapse مگامنو دانشكده تغذيه و علوم غذايي1_Backupمگامنو دانشكده تغذيه و علوم غذايي1_Backup
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
ارتباط با ما
Collapse کمیته ارنباط با صنعتکمیته ارنباط با صنعت
مقدمه و تاریخچه
مسئول دفتر ارتباط با صنعت
اعضای دفتر ارتباط با صنعت
شرح وظایف و اهم فعالیت های دفتر ارتباط با صنعت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات آزمایشگاهی </span>خدمات آزمایشگاهی
معرفی
آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
آزمایشگاه تحقیقات تغذیه و علوم غذایی
آزمایشگاه فرمولاسیون مواد غذایی
آزمایشگاه فرمولاسیون خوراک حیوانات آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشاوره ای</span>خدمات مشاوره ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر نوآوری فراتحقیق (MetRIO)</span>دفتر نوآوری فراتحقیق (MetRIO)
معرفی
شرح وظایف و اهم فعالیت ها
خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر بیوانفورماتیک</span>دفتر بیوانفورماتیک
معرفی
شرح وظایف و اهم فعالیت ها
خدمات
مشاوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات آموزشی-پژوهشی</span>خدمات آموزشی-پژوهشی
گروه تغذیه بالینی
گروه تغذیه جامعه
گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی
سوابق طرح های ارتباط با صنعت دانشکده تغذیه و علوم غذایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمها و آیین نامه ها</span>فرمها و آیین نامه ها
فرآیند ها، فرم ها و آیین نامه های دفتر ارتباط با صنعت دانشکده
فرآیندها، فرم ها و آیین نامه های دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
اطلاعات مالی دانشکده جهت عقد قرارداد
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
Collapse آزمایشگاه منوآزمایشگاه منو
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse HSEHSE
صفحه اصلی
اعضا کمیته
HSE در آزمایشگاه
دستورالعمل های HSE
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">MSDS</span>MSDS
آب ژاول
استات سدیم
استن
استو نیتریل
اسید نیتریک
اسیدکلریدریک
دی کلرومتان
فرمالدئید
کلروفرم
کلرید آنتیموان
کلرید ید
محلول ید
هگزان
لیست مواد اولیه شیمیایی
اخبار
لینک های مفید
Collapse مجازی_منومجازی_منو
سامانه سجاب
سامانه فرادید
سامانه LMS
سامانه نوید
آموزش ها
نرم افزار های مورد نیاز
Collapse کارشناس سپیدان منوکارشناس سپیدان منو
معرفی گروه
اعضای هیات علمی
opendaymenuکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal