نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو مجتمع آموزش عالي سلامت ممسنيمگامنو مجتمع آموزش عالي سلامت ممسني
معاونت ها
کمیته های شورای تحول
خدمات
ارتباط با ما
Collapse منو شو_مجتمع آموزش عالي سلامت ممسنيمنو شو_مجتمع آموزش عالي سلامت ممسني
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
Collapse مجتمع آموزش عالي سلامت ممسنيمجتمع آموزش عالي سلامت ممسني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی مجتمع سلامت</span>معرفی مجتمع سلامت
معرفی مجتمع آموزش عالی سلامت
معرفی ریاست
اعضای هیات علمی
سایرکارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های آموزشی</span>گروه های آموزشی
بهداشت عمومی
مهندسی بهداشت محیط
فوریت های پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته های شورای تحول اداری</span>کمیته های شورای تحول اداری
کمیته رسیدگی به شکایات
کمیته فناوری اطلاعات
کمیته تکریم ارباب رجوع
کمیته مستند سازی
کمیته آموزش و توانمندی
کمیته سلامت اداری
کمیته کاهش تصدی گری دولت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
آموزش ضمن خدمت
فرم ها و دستورالعمل ها
پرسشهای متداول
کلاسهای مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
1
Collapse معاونت سلامت -راستمعاونت سلامت -راست
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
معاونت ها مجتمع سلامت
Collapse معاونت پژوهشی -راستمعاونت پژوهشی -راست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورا و کمیته های مرتبط</span>شورا و کمیته های مرتبط
شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته اخلاق در پژوهش</span>کمیته اخلاق در پژوهش
بخشنامه ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنما ها
منابع
کمیته تحقیقات دانشجویی
کتابخانه
لینک های مرتبط
Collapse آموزشی معاونت -راستیآموزشی معاونت -راستی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروهای آموزشی</span>گروهای آموزشی
فوریتهای پزشکی
مهندسی بهداشت محیط
بهداشت عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
مسولین و کارکنان
فرایندهای اداره آموزش
تقویم آموزشی
هسته استعداد درخشان
Collapse معاونت فرهنگی -راستمعاونت فرهنگی -راست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دانشجویی</span>امور دانشجویی
کارشناس امور دانشجویی
اداره امور خوابگاه ها
اداره تغذیه
امور رفاهی
تربیت بدنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگی</span>امور فرهنگی
کارشناس امور فرهنگی
شورای رفاهی
فرهنگ سرا
تشکل ها
کانون ها
Collapse گروه های آموزشی-راستگروه های آموزشی-راست
فوریت های پزشکی
مهندسی بهداشت محیط
Collapse آموزشی-گروپ-راستآموزشی-گروپ-راست
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
Collapse گروه آموزشی ممسنی-راستگروه آموزشی ممسنی-راست
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزشکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal