اعتبارسنجی

برنامه عملیاتی اعتبار بخشی

 

حوزه 1: رسالت و اهداف

ع-1-1: رسالت و اهداف گروه در رابطه با آموزش رشته مقطع مربوطه به ترتیب اولویت و مبتنی بر شواهد وجود داشته باشد.

ع-2-1: رسالت و اهداف گروه با مشارکت اعضای هیئت علمی و نظر خواهی از دانش آموختگان تدوین و اعلام شده باشد.
ع-3-1: در مجموعه رسالت و اهداف گروه، توانمندی ها و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان برای ایفای نقش مرتبط و ارتقای حرفه ای از طریق یادگیری مادام العمر لحاظ شده باشد.
ع-4-1: در بیانیه رسالت و اهداف، ارزیابی مستمر میزان تحقق اهداف بیان شده باشد.
ع-5-1: در مجموعه رسالت و اهداف گروه دستاوردهای نوین ملی و فراملی حوزه سلامت لحاظ شده باشد.

حوزه 2: برنامه درسی و دوره های آموزشی

زیر حوزه 1-2: کوریکولوم آموزشی
ع-1-1-2: سازوکاری مدون برای اجرای دقیق و مناسب کوریکولوم آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدوین شده باشد.
ع-2-1-2: لاگ بوک برای دوره های تحصیلات تکمیلی بصورت مدون وجود داشته باشد.
زیر حوزه 2-2: شرایط اجرای برنامه
ع-1-2-2: امکانات و منابع لازم برای اجرای فرایندهای آموزشی-پژوهشی طبق کوریکولوم مصوب فراهم شده باشد.
ع-2-2-2: مسئول برنامه ریزی، پایش و ارزیابی برنامه های آموزشی-پژوهشی گروه مشخص است.
ع-3-2-2: فرآیندهای نظارت بر اجرای صحیح مقررات آموزشی مرتبط با رشته و مقطع تدوین و اجرا شده باشد.
زیر حوزه 3-2: ارزیابی گروه از کوریکولوم و برنامه های آموزشی
ع-1-3-2: برنامه مدون جهت ارزیابی و ارائه پیشنهادها در خصوص محتوای کوریکولوم در گروه تهیه شده است.
ع-2-3-2: سازوکار مدون برای ارزیابی کمی و کیفی برنامه های گروه از نظر منابع، فضا و عرصه های آموزشی تدوین و اجرا شده باشد.
19: پیشنهادهای منتج از ارزیابی منابع، فضا و عرصه های آموزشی، به طور سالانه تهیه و به دانشکده گزارش می شود.

حوزه 3: پژوهش

زیرحوزه 1-3:پایان نامه

ع-1-1-3 موضوع پایان نامه مبتنی بر اولویت های پژوهشی و نیاز های جامعه باشد.
ع-2-1-3 فرایند اجرای پایان نامه ها مطابق ضوابط و کوریکولوم رشته انجام شده باشد.
6.برنامه منظم و مدون برای جلسات راهنمائی و مشاوره توسط استاد راهنما و مشاور در لاگ بوک هر فراگیر ثبت شده است.
ع-3-1-3 ارتباطات ملی و فراملی استاد راهنما و آموزش های رسمی در خصوص هدایت پایان نامه وجود دارد.
ع-4-1-3ساز و کار مدون برای تقویت محیط های پژوهش در هر عرصه تدوین شده باشد.
زیرحوزه 2-3 :طرح های تحقیقاتی:
ع-1-2-3طرح های تحقیقاتی بین رشته ای برون گروهی و برون دانشگاهی(نظام سلامت، صنعت،جامعه، بیمارستان و...) انجام شده باشد.
ع-2-3-2 اعضاء هیئت علمی در مجامع علمی ملی و بین المللی شرکت نموده اند.
 زیر حوزه3-3 :کاربست پژوهش های گروه:
 ع-1-3-3 فرآیند کاربست هر یک از طرح ها و پایان نامه های گروه در جامعه ، موسسات و نظام سلامت کشور تدوین شده باشد
13.نتایج طرح های پژوهشی برای ذینفعان (مدیران، سیاستگذاران ، پژوهشگران، بیماران، مراکز آموزشی، بهداشتی،درمانی، صنعتی، تولیدی و ادارات و سازمان ها، جامعه و عموم مردمو سایرین) از طریق گروه ارسال شده است.
14.در هر طرح با توجه به نوع مخاطب و پیام طرح، یک یا چند مورد زیر به عنوان روش انتشار و یا انتقال پیام انتخاب شده است:
· تشکیل جلسه با ذینفعان
· معرفی در رسانه ها
· ارسال گزارش برای گروه های هدف (اعم از ارسال عین گزارش ، Emailوغیره)
· درج درراهنمای بیماران (کتابچه ، بروشور، لوح فشرده ،وب سایت بیمارستان وغیره)
· درج در راهنمای بالینی/ سلامت
· درج در خلاصه سیاستی (Policy Brief)
15.نحوه ترجمان دانش، تبیین و پیشنهاد شده است (روشهای پیشنهادی جهت تعامل با گروه مخاطب وکاربردی کردن نتیجه پژوهش.بعنوان مثال :تشکیل جلسه با مخاطبین - تهیه گزارش برای رسانه ها، تهیه و انتشار پیام یک صفحه ای به مخاطبین و....)
16.مهمترین یافته ها و نتایج پژوهش به زبانی ساده و قابل فهم برای گروه مخاطب پیام بصورت خلاصه بین دو تا سه خط به زبانی ساده و شفاف در قالب جملات گزاره ای ارائه شده است.

حوزه 4: فراگیران

زیر حوزه 1-4: فرایند یاددهی- یادگیری

ع-2-1-4: در بدو ورود برنامه ای مدون برای آشنایی فراگیران با تمامی ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اخلاقی وجود داشته باشد.

 ع-3-1-4: فرایندهای آموزشی یاددهی-یادگیری به صورت مدون و کامل تهیه و اجرا شده است.
ع-4-1-4: فرایند پایش آموزشی وضعیت تحصیلی فراگیران وجود داشته باشد.
ع-5-1-4: استفاده از راهبردهای آموزشی مناسب و مطابق با کوریکولوم و متناسب با اهداف آموزشی برای تحقق توانمندی ها و مهارت های مورد نظر

زیر حوزه 2-4: مشاوره و حمایت از فراگیران

ع-1-2-4: نظام مناسب ارائه خدمات مشاوره ای تحصیلی و سلامت روانی-اجتماعی فراگیران طراحی و اجرا شده باشد.

زیر حوزه 3-4: مشارکت فراگیران
ع-1-3-4: برنامه مشارکت فراگیران در فعالیت های آموزشی پژوهشی جهت کسب توانمندی های اختصاصی و عمومی متناسب با رشته و مقطع تدوین شده باشد.
13: گروه برنامه مشخصی برای مشارکت فراگیران در فعالیت های مختلف آموزشی، پژوهشی و غیره دارد.
14: فراگیران تحصیلات تکمیلی در کلیه برنامه های آموزشی و پژوهشی گروه شرکت فعال دارند.
15: فراگیران در برنامه کسب توانمندی های اختصاصی و عمومی ارائه شده در گروه مشارکت فعال دارند
.16: فراگیران علاوه بر فعالیت های مرتبط با کوریکولوم و پایان نامه در طرح های مرتبط با توانمندسازی و کارآفرینی و مبتنی بر نیاز جامعه مشارکت دارند.
زیر حوزه 4-4: رضایتمندی فراگیران
ع-1-4-4: سازوکارهای مرتبط با رضایتمندی همه جانبه فراگیران تدوین شده باشد.
حوزه 5: هیات علمی

زیرحوزه1-5 صلاحیت های حرفه ای (آموزشی، پژوهشی، ارتقا رتبه )اعضای هیات‌علمی:

ع-1-1- 5 برنامه مدون برای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای، شایستگی های علمی - عملی و پژوهشی اعضای هیات‌علمی گروه وجود دارد.
1.طرح درس های هیات‌علمی سالانه به روز می شود.
2..همه اعضای هیات علمی گروه متناسب با برنامه ها و کارگاه های اموزشی برای ارائه روش های متنوع و نوین تدریس توانمند شده اند.
3.حد اقل 20 درصد طرح درس با بکارگیری روش های نوین و متنوع توسط هیات علمی تهیه شده است.
4.فعالیت های فراگیران تحصیلات تکمیلی شامل دروس عملی، کارگاهها و سایر موارد توسط استاد راهنما، مدیر گروه و یا اعضای هیات علمی در پایان هر ترم کنترل شده است.
5.ارتقای رتبه اعضا هیات‌علمی گروه متناسب با آیین نامه در موعد مقرر انجام شده است
.6.واحد های تدریس شده با گرایش و تخصص اعضای هیات‌علمی تناسب دارد
.7.عضو هیئت علمی مجری طرح های مستقل از پایان نامه دانشجویی می باشد.
8.نسبت فعالیت های آموزشی و پژوهشی عضو هیات علمی طبق آیین نامه مصوب، رعایت شده است.
9.چک لیست های مربوط به ارزیابی فعالیت های آموزشی- پژوهشی اساتید مورد استفاده قرار گرفته است.
ع-2-1-5 گروه برنامه مدون کوتاه مدت و بلند مدت در جذب اعضاء هیات علمی متخصص و مجرب داشته باشد.
10.تقاضای جذب اعضای هیات علمی منطبق با اهداف و رسالت گروه صورت گرفته است.
11.در گروه برنامه جذب اعضاء هیات علمی متخصص و مجرب برای هر سال و نیز 5 سال اینده وجود دارد.
ع3-1-5 بر اساس شیوه نامه متناسب با اهداف و فعالیت های گروه، فرایند جذب و بکارگیری اعضای هیات‌علمی انجام میشود.
12.متناسب با اهداف و فعالیت های گروه، شیوه نامه صلاحیت های حرفه ای و شایستگی های علمی، عملی و پژوهشی جذب هیات علمی با مشارکت اعضا گروه تدوین شده است.
13.حداقل طی سه سال اخیر در جذب اعضاء هیات علمی چک لیست های شیوه نامه تکمیل شده است.
زیرحوزه2-5: مسئولیت پذیری و پاسخگویی اعضای هیات‌علمی:
ع-1-2-5برنامه ای جهت توسعه جایگاه مسئولیت پذیری و پاسخگوئی اعضای هیات علمی و تعامل موثر با فراگیران وجود داشته باشد.
14.جدول زمانی حضور (برنامه و ساعت) همه اعضای هیات علمی گروه جهت فعالیت ها، راهنمایی و مشاوره حضوری و ... به فراگیر وجود دارد و به اطلاع فراگیران رسانده شده است.
15.دوره های آموزشی- مهارتی سالانه در حوزه توسعه مسئولیت پذیری و پاسخگوئی اعضای هیات علمی و تعامل موثر با فراگیران وجود دارد.
ع-2-2-5 سازو کار مدونی جهت ارتقاء مسئولیت پذیری و پاسخگویی اعضای هیات‌علمی در تدوین طرح درس، ارائه برنامه های آموزشی و بازنگری آن متناسب با تخصص آنان وجود داشته باشد.
16.همه اعضای هیات علمی برای تمامی دروسی که ارائه میکنند، طرح درس دارند.
17.اعضای هیات علمی در ارائه بازخورد نسبت به برنامه های آموزشی- پژوهشی مشارکت دارند.
18.در5 سال اخیرجهت بازنگری برنامه آموزشی از طرف اعضای هیئت علمی پیشنهاد ارائه شده است
زیرحوزه3-5: رضایتمندی اعضای هیئت‌علمی:
ع-1-3-5برنامه مدون برای پایش و ارتقای میزان رضایت مندی اعضای هیات‌علمی درگروه و دانشکده وجودداشته باشد.
19.پرسش‌نامه ارزیابی میزان رضایت مندی عضو هیات‌علمی در خصوص توزیع عادلانه فرصت های آموزشی وپژوهشی وجود دارد.
زیرحوزه4-5: تسهیلات رفاهی اعضای هیات‌علمی:
ع-1-4-5 دانشکده/گروه امکانات و تسهیلات رفاهی جهت اعضای هیات‌علمی فراهم نموده است.
20.فضای فیزیکی مجهز و مستقل برای هر یک از اعضای هیات‌علمی وجود دارد.
21.امکانات رفاهی،تفریحی و فرهنگی متناسب با جایگاه هیات‌علمی پیشنهاد و اعلام شده است.
حوزه6 : منابع( انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات)

زیر حوزه 1-6 منابع انسانی:

ع1-1-6جذب نیروی انسانی غیر هیات علمی و پرسنل آموزشی و نیروهای اداری متناسب با مصوبه شورای گسترش و کوریکولوم آموزشی رشته مربوطه باشد.
1.نیروی انسانی آموزشی غیر هیات علمی و پرسنل آموزشی گروه متناسب با رشته مقاطع موجود می باشد.
2.گرایش کارشناس گروه با رشته های تخصصی مرتبط است.
3.پرسنل آموزشی و پژوهشی گروه مطابق نیازسنجی، مهارت ها و آموزش های لازم جهت رفع نیاز های فعالیت های علمی و اجرایی گروه برخوردار می باشد
.4.منشی اختصاصی گروه جهت انجام امور اداری وجوددارد.
زیرحوزه 2-6تجهیزات:
ع-1-2-6 فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات آموزشی پژوهشی متناسب با مقاطع تحصیلی گروه پیش بینی شده باشد.
ع-2-2-6: تخصیص و توزیع امکانات، منابع آموزشی و فضاهای فیزیکی در گروه براساس معیارهای مشخصی صورت گرفته است.
ع-3-2-6: ساز و کار استفاده از فضاها، تجهیزات، امکانات و آزمایشگاههای مشترک بین گروهها در دانشکده تدوین شده است.
زیرحوزه 3-6 فن آوری اطلاعات:
ع-1-3-6 گروه، ساز و کار مدون برای آشناشدن داوطلبین ورودی با توانمندی ها و شایستگی ها و آینده شغلی مرتبط با رشته را دارد.
15.داوطلبین به اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب رشته دسترسی دارند.
ع-2-3- 6 ساز وکار مدون سامانه ای به روز، برای ثبت کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی ، فراگیران، مصوبات جلسات و سایر فعالیت های گروه پیش بینی شده است
16.سایت اختصاصی جامع و کامل و به روز شده گروه شامل موارد ذیل می باشد :
· حیطه های آموزشی-پژوهشی
ع-3-3-6دسترسی به منابع الکترونیکی با سرعت مناسب وجود دارد.
حوزه 7: ارزشیابی و سنجش

زیرحوزه 1-7: پایش و ارزشیابی دوره آموزشی

ع 1-1-7 فرآیند های پایش، ارزیابی و ارزشیابی نظام‌مند اجرای کوریکولوم آموزشی گروه در بالین، پاراکلینیک و عرصه اموزشی ، پژوهشی و دانشجوئی تدوین شده‌باشد.
3.برنامه مشخص دوره ای برای پایش، ارزیابی و ارزشیابی اجرا می‌گردد.
ع 2-1-7 ضوابط و فرآیند ارزشیابی تکوینی و دوره ای برنامه درسی مدون شده است .
ع 3-1-7 بین روش های آموزش متنوع و نوین با برنامه درسی و ارزشیابی آنها تناسب وجود داشته باشد.
ع 4-1- 7 اصلاح فرایند های آموزشی گروه بر اساس نتایج پایش، ارزیابی و ارزشیابی برنامه های آموزشی، پژوهشی و دانشجوئی بصورت سالانه در گروه انجام می شود.
ع5-1-7 در پایش و ارزشیابی برنامه آموزشی، ذینفعان اصلی( اساتید، فراگیران و کارشناس برنامه ریزی) مشارکت‌ داشته اند .
10.فرایند مشارکت ذینفعان اصلی در پایش و ارزشیابی گروه مشخص شده است.
زیرحوزه 2-7: ارزشیابی فراگیران:
ع 1-2-7 هر سه حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی در نظام ارزشیابی دانشجویان لحاظ شده است.
ع2-2-7 تحلیل عملکرد فراگیران در رابطه با برنامه های آموزشی و پیامدهای مورد نظر انجام شده باشد.
ع 3-2-7 سامانه بازخورد ارزشیابی فراگیران طراحی و پیاده سازی شده باشد.
ع 4-2-7 نتایج ارزیابی برنامه آموزشی و ارزشیابی دوره به دبیرخانه علوم پایه و دیگر حوزه های ذیربط وزارت متبوع باز خورد داده شده باشد.
18.نتایج ارزشیابی دوره های تحصیلی جهت اصلاح و بازنگری برنامه ها به واحدهای ذیربط در وزارت متبوع منعکس شده است.
حوزه 8: ساختار سازمانی و مدیریت

زیرحوزه1-8:ساختار سازمانی:

ع1-1-8 ارتباط تشکیلاتی و سازمانی مدون برای فعالیتهای بین گروهی/ برون گروهی(صنعت،جامعه بیمارستان و...) اعضای هیات علمی و فراگیران وجود داشته باشد.
1.چارت سازمانی و ردیف های استخدامی گروه مشخص است.
2.در تدوین برنامه توسعه گروه، فرآیند مشارکت اعضا تبیین شده است.
3.فلو چارت فعالیت های گروه(آموزشی، پژوهشی پایش ،ارزیابی ، دوره های بازآموزی،........) در درون و برون گروه تدوین شده است .
4.برنامه ای برای فعالیتهای برون گروهی(صنعت،جامعه بیمارستان و...) اعضای هیات علمی و فراگیران تدوین و اجرا شده است.
ع-2-1-8 برای تمامی فعالیت های درون و برون گروهی(فرآیندهای ارتباطات با شبکه های علمی ومناطق آمایشی و بین المللی)، برنامه مدونی جهت توسعه و ارتقای سازمانی با مشارکت اعضای هیات علمی وجوددارد.
5.برنامه مدون جهت توسعه سازمانی تمامی فعالیت های گروه وجود دارد .
6.برنامه عملیاتی سه سالانه گروه مبتنی بر توسعه فعالیت ها و فرآیندهای ارتباطات با شبکه های علمی با مشارکت اعضای هیات علمی در تمامی فعالیت ها تدوین شده است.
زیرحوزه 2-8:مدیریت اجرایی:
ع1-2-8 فرآیند ها و نحوه مشارکت ذینفعان در شیوه نامه مدیریت گروه اموزشی منطبق با آیین نامه ها مشخص است.
7.سازو کار تعامل مدیر گروه با اعضای هیات علمی وجود دارد.
8.سازو کار تعامل مدیر گروه با فراگیران وجود دارد.
9.تخصص مدیر گروه با عنوان گروه مطابقت دارد.
10.سازو کار مشخص و شفاف تعامل و مشارکت گروه با سایر گروه های آموزشی در دانشکده تدوین شده است.
11.برای تشکیل جلسات گروه برنامه مدون و منظم تدوین شده است.
12.جلسات شورای گروه بصورت منظم برگزار و صورت جلسات به رویت و امضاء اعضا گروه رسیده و به دانشکده ارسال شده است.
حوزه 9: دانش آموختگان

زیرحوزه 1-9: سامانه ثبت اطلاعات دانش آموختگان:

ع1-9-1 ساز وکار مدون سامانه ای بروز شده برای ثبت اطلاعات (وضعیت اشتغال، وضعیت ادامه تحصیل و .....) در سطح گروه، دانشکده و یا دانشگاه پیش بینی شده است.
زیرحوزه 2-9 رضایت دانش آموختگان و گیرندگان خدمت و سازمان های ذینفع از سطح توانمندی ها و مهارت های دانش آموختگان:
ع-1-2-9 ساز و کا رهای مرتبط با رضایت سنجی گیرندگان خدمت و سازمان های ذینفع از سطح توانمندی ها و مهارت های دانش آموختگان بطور کلی تدوین شده باشد.
ع-2-2-9 نظر دانش آموختگان درباره سطح توانمندی و مهارت خود در بر آوردن الزامات شغلی ارزیابی شده باشد.
ع- 3-2-9 در گروه برنامه ای مدون برای شناسایی فرصت های شغلی و همکاری با موسساتی که دانش آموختگان در آن حضور دارند در نظر گرفته شده باشد.
زیرحوزه 3-9:مشارکت دانش آموختگان در خصوص چالش برنامه های در حال اجرا،کاربست پیامد های یادگیری و بازنگری و بازآموزی:
 ع - 1-3-9 ساز و کار مشارکت دانش آموختگان در ارزیابی برنامه های در حال اجرا، کاربست پیامد های یادگیری و بازنگری و بازآموزی تدوین شده است.
 


تاریخ به روز رسانی:
1401/02/21
تعداد بازدید:
5636
Powered by DorsaPortal