آزمون ساز الکترونیکی

بخش مهمی از ارزشیابی آموزشی سنجش و ارزشیابی آموزشی دانشجویان است که به صورت آزمونهای هنجارمرجع و ملاک مرجع و در قالب انواع آزمون های چندگزینه ای، جورکردنی، کوتاه پاسخ، تشریحی و ... قابل طرح است.با ظهور فناوریهای نوین، استفاده از آزمون سازهای الکترونیکی تاثیر به سزایی در افزایش دقت و صحت آزمونها، همسانی شرایط برگزاری آزمون، تصحیح و اعلام نمرات به موقع و سریع، کاهش هزینه های نیروی انسانی و کاغذ و ... و درمجموع افزایش عدالت آموزشی خواهد شد. همچنین برخی تحقیقات نشان داده است آزمون های الکترونیکی در کاهش استرس دانشجویان درزمان انجام آزمون تاثیر داشته است. دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تامین زیرساخت و نظارت بر حسن اجرای آزمون های الکترونیکی در دانشکده های مختلف تلاش کرده است زمینه توسعه آزمون های الکترونیکی و بهره مندی از فواید آن گام بردارد. سامانه آزمون ساز الکترونیکی دانشکده مجازی پس از اجرای هر آزمون شاخص های هر آزمون را به شرح ذیل به دانشکده مربوطه اعلام می دارد:

  • ضریب دشواری هر سوال
  • ضریب تمیز یا افتراق هر سوال
  • ضریب همبستگی یا آلفای کرونباخ آزمون

لینک ورود به سامانه آزمون ساز الکترونیکی سجاب

راهنمای شماره 1: اصول تدوین و تهیه آزمون های شناختی

راهنمای شماره 2: تحلیل آزمون های عینی [ضریب تمیز، دشواری و همبستگی]

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/14
تعداد بازدید:
635
Powered by DorsaPortal