دانش پژوهی

دانش پژوهی آموزشی

 در اغلب متون و مبانی نظری که به ارتباط کارکردهای دانشگاهی و نقش های اعضای هیات علمی پرداخته اند مهمترین موضوع، توجه به نوآوری های آموزشی به عنوان هویت معلمی اعضای هیات علمی است. از نگاه صاحبنظران، تدریس باید آمیزه ای از دانش محتوایی(تخصصی) همراه با دانش پداگوژی باشد و دیدگاههای جدیدتر بر ضرورت سه عرصه توانمندی برای یک عضو هیات علمی تاکید می کند:

  • دانش تخصصی
  • دانش پداگوژی
  •  دانش تکنولوژی

حاصل تلفیق این سه عرصه، نوآوری ها و خلاقیت های اساتید در فرایندهای آموزشی است و به دنبال آن لازم است سازوکاری برای ارزشیابی و ارزشگذاری فعالیتهای نوآورانه اساتید است. در این باره دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای ارزشگذاری فعالیت های آموزش مجازی اساتید ایین نامه ای را تدوین نموده است و هر عضو هیات علمی در همه مراتب ارتقا، و به صورتالزامی در مرتبه تبدیل وضعیت از استادیاری به دانشیاری لازم است حداقل فعالیتهای پایه در زمینه کاربرد فناوری های نوین و آموزش مجازی را تجربه کرده باید.

یکی از وظایف واحد EDO محاسبه امتیازات دانش پزوهی آموزشی اساتید است. فرایند دانش پژوهی زمانی آغاز می شود که عضو هیات علمی برای ارتقا به مرحله دانشیاری اقدام می نمایند. بدین منظور لازم است ایشان از سوی مدیر گروه آموزشی جهت محاسبه فعالیت های نوآورانه در زمینه آموزش مجازی معرفی می شوند.

 

راهنماها و لینک های مفید

  • شاخص های دانش پژوهی و شیوه محاسبه امتیاز
  •  ایین نامه فعالیت های آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/21
تعداد بازدید:
517
Powered by DorsaPortal