ریاست شبکه بهداشت و درمان
 
 
نام و نام خانوادگی : دکتر خدابخش چگینی
پست مربوطه : ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد
مدرک تحصیلی : دکترای پزشک عمومی

 سوابق اجرایی :
 مسول مرکز بهداشتی درمانی نوجین از سال 83 تا 85 
سرپرست بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد از سال 90 تا 92

ریاست شبکه بهداشت و درمان فیروزاباد از سال 92 تا کنون
 
 تلفن تماس : 07138723311
تلفن داخلی :
242
 
 شرح وظایف:

1. نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .
2. تعیین خط مشی های لازم به مسولین مراکز بهداشتی درمانی  و مسولین واحدها و کمیته ها 
3. نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی .
4. تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .
5. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی 
6. ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز .
7. ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها .
8. مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .
9. سرپرستی جلساتی و کمیته ها که بمنظورهای مختلف  تشکیل می شود .
10. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بهداشتی درمانی  بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .
11. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .
12. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .
13. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی مرکز جهت تأمین کسری آنها .
14. ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها
15. امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .
16. نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .
17. تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز .

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/26
تعداد بازدید:
1573
Powered by DorsaPortal