نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان فيروزآبادمگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان فيروزآباد
خانه
معرفی مرکز
واحد ها
مراکز خدمات جامع سلامت
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
آموزش همگانی
تماس با ما
Collapse منو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان فيروزآبادمنو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان فيروزآباد
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3
Collapse شبكه بهداشت و درمان شهرستان فيروزآبادشبكه بهداشت و درمان شهرستان فيروزآباد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی مرکز</span>معرفی مرکز
تاریخچه
آدرس
مکان جغرافیایی
ریاست شبکه بهداشت و درمان
قوانین و مقررات
خدمات نخصصی دستگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ها</span>واحد ها
واحدهای اداری
واحدهای بهداشتی
معاونت غذا و دارو
کمیته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز خدمات جامع سلامت</span>مراکز خدمات جامع سلامت
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید اکبری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید جهانی
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی میمند
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جایدشت
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی احمدآباد
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جوکان
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دادنجان
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بایگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
آدرس
شماره های تماس
راهنمای طبقات
نقشه ساختمان شبکه
منشور حقوق بیمار
منشور اخلاقی کارکنان
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
ارتباط با مسولین واحدها
تعرفه ها
فرم های مورد نیاز
بیمه ها و قوانین
خدمات قابل ارائه
فرآیندها
سوالات متداول
قوانین و مقررات
فرم ها و بخشنامه ها
داروخانه های شهرستان
پزشکان متخصص شهرستان
آزمایشگاههای شهرستان
پزشکان عمومی شهرستان
درمانگاههای شهرستان
مراکز توانبخشی شهرستان
کارشناس مامایی
بیمه های طرف قرارداد
خدمات نخصصی دستگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
نوبت دهی اینترنتی طب کار
جوابدهی اینترنتی آزمایشات
فرم نظر سنجی الکترونیک
فرم شکایات و درخواست مردمی الکترونیک
میز خدمت الکترونیک
انتقادات و پیشنهادات
نوبت دهی اینترنتی درمانگاه های تخصصی دولتی شیراز
سامانه مشاوره شیردهی
آموزش همگانی
Collapse تماس با ماتماس با ما
آدرس
شماره های تماس
پرسش و پاسخ
پاسخگویی به شکایات
انتقادات و پیشنهادات
ارتباط با مسولین واحدها
سامانه 118 دانشگاه علوم پزشکی
خانه
Collapse کمیته بیمه روستاییکمیته بیمه روستایی
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3
Collapse منو شو_اداریمنو شو_اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حراست</span>حراست
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوری اطلاعات و ارتباطات</span>فناوری اطلاعات و ارتباطات
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها . فرآیندها و آئین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالی</span>امور مالی
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدارکات</span>تدارکات
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی</span>کارگزینی
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها . فرآیندها و آئین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ماشین نویسی</span>ماشین نویسی
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
Collapse دبیرخانهدبیرخانه
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش ضمن خدمت </span>آموزش ضمن خدمت
مسول آموزش
کلاس های آموزشی
سامانه آموزش ضمن خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پاسخگویی و رسیدگی به شکایات </span>پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرآیند شکایت و پاسخگویی
فرم شکایات و درخواستهای مردمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور قراردادها</span>امور قراردادها
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
سامانه معاملات و قراردادهای دانشگاه
Collapse منو شو _ واحدهای بهداشتیمنو شو _ واحدهای بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> ستاد توسعه و ارتقاء سلامت</span> ستاد توسعه و ارتقاء سلامت
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت محیط</span>بهداشت محیط
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای</span>بهداشت حرفه ای
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت روان</span>بهداشت روان
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت خانواده</span>بهداشت خانواده
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت مدارس</span>بهداشت مدارس
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مبارزه با بیماریهای واگیر</span>مبارزه با بیماریهای واگیر
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مبارزه با بیماریهای غیرواگیر</span>مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش سلامت</span>آموزش سلامت
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه</span>تغذیه
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها و چک لیست ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار</span>آمار
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse منو شو_کمیتهمنو شو_کمیته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحول اداری</span>کمیته تحول اداری
کمیته مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
کمیته مدیریت مالی
کمیته مدیریت حقوقی
کمیته مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی
کمیته مدیریت منابع فیزیکی و عمرانی
کمیته مدیریت منابع انسانی
کمیته مدیریت بودجه و برنامه ریزی عملکرد
کمیته پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
کمیته توسعه دولت الکترونیک
کمیته اقتصاد مقاومتی
کمیته خیرین تامین سلامت
کمیته بیمه روستایی
کمیته مدیران
Collapse منو شو_مدیریت غذا و دارو فیروزآبادمنو شو_مدیریت غذا و دارو فیروزآباد
Collapse معاونت غذا و دارومعاونت غذا و دارو
شرح وظایف
مسول و کارشناسان
فرم ها . فرآیندها و آئین نامه ها
Collapse منو شو_اورژانس 115 فیروزآبادمنو شو_اورژانس 115 فیروزآباد
مسول و کارشناسان
فرم ها . فرآیندها و آئین نامه ها
سامانه ها
Collapse تست 1200تست 1200
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
تست 3Powered by DorsaPortal