لیست داروخانه شهرستان ها
ردیف شهرستان شهر نام داروخانه نوع خدمات ساعات کاری خیابان اصلی تلفن
1 آباده آباده دکتر توکلی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان بسیج-روبروی بانک کشاورزی - جنب قنادی دلشاد 7513340178
2 آباده آباده دکتر ابراهیمی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان امام-روبروی پست-جنب مغازه فرشاد 7513335302
3 آباده آباده دکتر خلیلی - بوعلی روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-ره-میدان شهید منتظری-بین خیابان امام خمینی و بلوار استقلال-جنب آزمایشگاه دکتر توکل 0
4 آباده ایزدخواست دکترصالحی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) درمانگاه شبکه بهداشت و درمان-جنب بانک ملی 1
5 آباده آباده دکتر رزم دیده روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امام خمینی ره -جنب بانک رفاه شعبه مرکزی 44361300
6 آباده آباده دکتر نعمت اللهی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-ره-جنب سینما  
7 آباده آباده دکترقائدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام-مطدان ولی عصر-عج-ضلع شرقی میدان  
8 آباده سورمق دکتر ترابی روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار اصلی-روبروی بانک ملی  
9 آباده صغاد دکتر ایزدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) هفده شهریور-نبش میدان ولی عصر-عج-  
10 آباده آباده درمانگاه تامین اجتماعی آباده(صاحب الزمان-عج روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان امام خمینی-نرسیده به میدان آزادی-نبش خیابان آزادگان 44363281
11 آباده بهمن دکتر کنعانی روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار امام زادگان  
12 آباده آباده بیمارستان امام خمینی-ره شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) فلکه ترمینال 7513333311
13 آباده صغاد دکتر گل محمدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-جنب مسجد جامع 2222441
14 آباده آباده دکتر عظیمی روزانه 08:30 الی13:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-روبروی بانک مسکن 7513332110
15 آباده آباده دکتر خزاعل شبانه روزی 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امام خمینی-ره-میدان ولیعصر عج-بین خیابان امام خمینی ره و خیابان معلم 44337279
16 آباده آباده دکتر کریمی روزانه      
17 ارسنجان ارسنجان ابراهیمی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) ولی عصر-خیابان مطهری 7622334
18 ارسنجان ارسنجان دکتر ایزدی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان شهدا  
19 ارسنجان ارسنجان دکتر سهرابی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) چهارراه سعدیه-جنب بانک صادرات  
20 ارسنجان ارسنجان دکتر نظری روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان آثاری-روبروی مسجد امام حسین ع  
21 ارسنجان ارسنجان بیمارستان ولیعصر شبانه روزی 04:00 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار شهید مهدی اسکندری 7297622481
22 استهبان استهبان دکتر اردالی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام زاده-نبش کوچه شهید حمید بنایی- 53232322
23 استهبان استهبان درمانگاه تامین اجتماعی استهبان روزانه   درمانگاه تامین اجتماعی استهبان 0
24 استهبان استهبان دکتر نعیمی روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان آب پخش-خ امام خمینی-ره-آبشار 53222333
25 استهبان استهبان دکتر حقیقتی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امام زاده 53227070
26 استهبان ایج دهقان روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) جنب شرکت تعاونی 53293870
27 استهبان استهبان دکتر قائم روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امامزاده-خیابان کارگر 53226835
28 استهبان رونیز دکتر محصولی روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام خمینی- جنب بانک ملی 53280233
29 استهبان استهبان دکتر محمدی شبانه روزی 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 13:00 الی16:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی09:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) ابوذر-درمانگاه شفا 53226161
30 استهبان استهبان بیمارستان امام خمینی-ره شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار قائم 7324229410
31 استهبان استهبان رحمت روزانه 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امام زاده 53223376
32 استهبان استهبان زارع نژاد روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) وکیل آباد-بلوار پاسداران-روبروی مرکز سلامت جامعه فروهی  
33 اقلید اقلید دکتر شهریاری روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان شهدا-نبش خیابان طالقانی 44523184
34 اقلید اقلید دکتر غیاثی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-ره-روبروی بانک صادرات 44523888
35 اقلید سده دکتر ارجمندی روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) ولی عصر-عج-جنب بانک ملی 44592010
36 اقلید اقلید دکتر مسلمی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب-کوچه مسجد جامع-جنب مسافرخانه توکلی 44526695
37 اقلید اقلید درمانگاه تامین اجتماعی اقلید روزانه   ابتدای بلوار کشاورز-درمانگاه تامین اجتماعی 44520286
38 اقلید حسن آباد دکتر حسینی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان اصلی-نبش کوچه شهید صالحی  
39 اقلید اقلید دکتر ظهیری روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) اقلید 44520079
40 اقلید اقلید دکتر ناظم روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) میدان شهداء  
41 اقلید اقلید دکتر عیدی پور شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان انقلاب-جنب مطب دکتر میری 44533484
42 اقلید اقلید دکتر لطیف پور روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی 44523294
43 اقلید سده دکتر منصوری روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) درمان بستر امام رضا ع  
44 اقلید اقلید بیمارستان ولیعصر-عج شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار شهید بهشتی 7524229341
45 اقلید د‍‍ژکرد دکتر شرافت روزانه   خیابان بسیج 44597305
46 اقلید اقلید هاشمی روزانه 08:00 الی13:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:30 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان امام زاده-جنب دفترخانه اسنادرسمی یکصدو سیزده باقری  
47 بوانات بوانات دکتر رضایی روزانه 08:00 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) فرمانداری 44403258
48 بوانات بوانات دکتر معنوی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امام خمینی-ره-میدان بهمن 44403260
49 بوانات بوانات ولیعصر روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) مطهری 44402747
50 بوانات بوانات بیمارستان حضرت ولیعصر شبانه روزی 08:00 الی16:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار امام خمینی 44440306-8
51 بوانات کره ای دکتر آب دردیده روزانه 17:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان بیست و دو بهمن-خیابان کشاورزی-اروبروی بانک کشاورزی  
52 بوانات مزایجان دکتر هاشمی روزانه   خیابان اصلی روبروی درمانگاه شرکت تعاونی -روستایی  
53 پاسارگاد سعادت شهر اسماعیلی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی 7297222152
54 پاسارگاد مادرسلیمان دکتر میراحمدی روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میراث فرهنگی-آثار باستانی-بعد از کوچه غدیر -جنب شرکت تعاونی مصرف روستایی  
55 پاسارگاد سعادت شهر بیمارستان امام صادق-ع شبانه روزی 06:00 الی18:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 18:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی02:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 02:00 الی06:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) اصلی 7
56 پاسارگاد سعادت شهر جعفری روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-روبروی بانک سپه 7297223430
57 پاسارگاد سعادت شهر دکتر کارگر روزانه   بلوار امام خمینی-روبروی مسجد ابوالفضل-ع- 7297222344
58 خرامه خرامه دکتر صحرایی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی(ره )روبروی آتش نشانی 7132727495
59 خرامه خرامه درمانگاه تامین اجتماعی خرامه روزانه   خیابان بنیاد مسکن-درمانگاه حضرت قائم(عج) 32723736
60 خرامه خرامه بیمارستان جواد الائمه(ع) شبانه روزی 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی16:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان اصلی 32728440-43
61 خرامه خرامه دکتر خانی نیمه روز صبح 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان اصلی  
62 خرامه خرامه دکتر جوکار روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی -نبش خیابان امام خمینی  
63 خرامه خرامه دکتر سعید زاده شبانه روزی 04:00 الی16:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امام خمینی 7124627100
64 خرم بید صفا شهر دکتر احمدپور خرمی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان امام خمینی-بلوار وحدت جنب آرایشگاه 7523554711
65 خرم بید صفا شهر دکتر رضاتوفیقی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام-روبروی بانک ملی 44452876
66 خرم بید قادر آباد دکتر جعفری روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی(ره 7523653888
67 خرم بید قادر آباد دکتر مرادی روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام خمینی ره بعد از کوچه شماره چهار 44495044
68 خرم بید صفا شهر دکتر بام فرهناک روزانه 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-ره 7523525200
69 خرم بید صفا شهر دکتر عزیزی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام خمینی-ره-جنب کوچه بیست و شش-روبروی خیابان ولیعصر-عج 7523520612
70 خرم بید صفا شهر بیمارستان ولیعصر شبانه روزی 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار امام 3521021
71 خرم بید قادر آباد دکتر یزدانپناه روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بخش مرغاب -خیابان کشاورز-روبروی درمانگاه  
72 خنج خنج نورائی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-روبروی بانک صادرات 52622929
73 خنج خنج شفا روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ ج ) ابتدای خیابان شعیبی-جنب نمایندگی زمزم-ساختمان پزشکان- 52625557
74 خنج خنج دکتر راحت روزانه      
75 داراب داراب دکتر رستگار روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان انقلاب-جنب مطب آقای دکتر ثبوت 7326241483
76 داراب داراب دکتر حامدی روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 22 بهمن-بالاتر از بیمارستان قدیم 7326245984
77 داراب داراب دکتر جلیلی روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان انقلاب-ابتدای خیابان فیضیه 7326241572
78 داراب داراب دکتر پیشه ور شبانه روزی 08:00 الی14:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 22:30 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 14:30 الی22:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بیست و دو بهمن-روبروی بانک سپه مرکزی 732624886
79 داراب داراب دکتر حسینی روزانه 08:00 الی14:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:30 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 22 بهمن - جنب بازار 7326241753
80 داراب جنت شهر دکتر مرادیان روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام خمینی-جنب بانک ملی 7326323161
81 داراب داراب دکتر شریعتی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) جنب درمانگاه  
82 داراب داراب دکتر کریمی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) جنب مرکز بهداشتی درمانی رستاق  
83 داراب داراب دکتر امین پور روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان پیروزی-پایین تر از شبکه بهداشت  
84 داراب داراب دکتر جابری روزانه 08:00 الی14:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی21:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) ابتدای 22 بهمن-جنب مطب خانم دکتر پیشاهنگ 7326244033
85 داراب داراب بیمارستان امام حسن مجتبی-ع شبانه روزی 09:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 21:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی09:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) ایت الله خامنه ای 7326236991-4
86 داراب داراب مادر روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی19:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) روبروی درمانگاه  
87 داراب داراب دکتر نامدار روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) جنب درمانگاه  
88 داراب فدامی دکتر منصوری روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بولوار ولیعصر-روبروی درمانگاه  
89 داراب داراب دکتر روشن ضمیر روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) جنب درمانگاه  
90 داراب داراب ولیعصر عج روزانه 09:00 الی15:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 22 بهمن-روبروی بیمارستان شهید خلیلی 7326244206
91 داراب داراب دکتر محسنی روزانه 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار جمهوری-روبروی پارک جنگلی-جنب داروخانه فعلی  
92 داراب بخش فورگ دکتر حسین پور روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) قلعه نو-جاده داراب-بندر عباس  
93 داراب جنت شهر دکتر خوشرو روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام خمینی  
94 داراب داراب دکتر رضوی روزانه   بیست و دوم بهمن -پایین تر از میدان انقلاب  
95 رستم مصیری دکتر دهقانی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) اصلی-جنب مطب دکتر حسینی 42644966
96 زرین دشت دبیران دکتر باقری روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) درمانگاه-جنب مرکز درمانی شهید شریعتی 7153752814
97 زرین دشت حاجی آباد دکتر صالحی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام-ره-طبقه همکف پاساژ تجاری-درمانی آفتاب 7153720722
98 زرین دشت حاجی آباد دکتر الماسی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان امام خمینی-روبروی پاساژ میرشکاری  
99 زرین دشت حاجی آباد دکتر ظریفی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) سه را درمانگاه-خیابان امام خمینی 7153723388
100 زرین دشت شهر پیر دکتر ذوالقدر روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار گلزار شهداء-روبروی درمانگاه مرکزی  
101 زرین دشت خسویه دکتر عابدی نژاد روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان اصلی-جنب صندوق قرض الحسنه  
102 زرین دشت حاجی آباد بیمارستان امام موسی کاظم شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امام 7367324013-14
103 سپیدان بیضاء دکتر حسینی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام حسین 7127622447
104 سپیدان بیضاء دکتر محبی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) اصلی-جنب نانوایی 7127652507
105 سپیدان سپیدان دکترجمشیدی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان مطهری-روبروی نانوایی  
106 سپیدان بیضاء دکتر حیدری روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان ولایت روبروی پست بانک  
107 سپیدان سپیدان رازی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) تقاطع خیابان امام و خ ترمینال-روبروی شیرینی بیتا  
108 سپیدان بیضاء دکتر امینی روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) درمانگاه هرابال  
109 سپیدان هرابال دکتر زندیان روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی19:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام حسین-جنب بانک صادرات  
110 سپیدان هماشهر دکتر معینی روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) جنب پست بانک-طبقه همکف  
111 سپیدان اردکان دکتر شاونی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی 7223688
112 سپیدان اردکان بیمارستان امام حسین-ع شبانه روزی 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان اصلی-جاده کبریت سازی 7127223625
113 سپیدان بیضاء سینا روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) هرابال-بلوار امام حسین-نبش کوچه قبل از مسجد امهدی-روبروی درمانگاه پارسیان  
114 سپیدان سپیدان دکتر فرخ روز شبانه روزی 14:00 الی16:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی02:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 02:00 الی06:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار ورودی شهر-جنب تامین اجتماعی- ساختمان پزشکان  
115 سروستان سروستان دکتر شفیعی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-روبروی بلوار رباط-پاساژ الهیه-طبقه همکف-سمت راست -اولین مغازه 7125227985
116 سروستان سروستان امیرکبیر روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 17:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی(ره) 7125222767
117 سروستان سروستان دکتر عدالت پور شبانه روزی 07:00 الی19:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 03:00 الی07:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 19:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی03:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) فلکه شیخ یوسف-خ رباط-روبروی مطب دکتر حق جو 7125226130
118 سروستان سروستان بیمارستان شهدا شبانه روزی 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی23:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 23:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی03:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 13:00 الی16:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 03:00 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امام خمینی 07125222111-2
119 سروستان کوهنجان دکتر موسائی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام زاده-کوچه فارابی-روبروی مرکز بهداشتی-درمانی کوهنجان 0
120 فراشبند فراشبند دکتر آریان پور روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 17:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان سپاه- روبروی مطب دکتر هدایت رسولی 38755901
121 فراشبند فراشبند درمانگاه تامین اجتماعی فراشبند روزانه   تقاطع جاده بوشهر-درمانگاه تامین اجتماعی فراشبند 38753251
122 فراشبند فراشبند دکتر احمدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان سپاه-جنب شرکت تعاونی روستائی  
123 فراشبند فراشبند بیمارستان امام هادی(ع) شبانه روزی 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) جاده فیروزآباد-فراشبند پنج کیلومتری شهر 7126628312
124 فراشبند فراشبند دکتر غلامی نژاد روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) سپاه-جنب شبکه بهداشت فراشبند 38753938
125 فراشبند نوجین دکتر ذوالقدری روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار ولایت  
126 فراشبند فراشبند دکتر سعادت شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 04:00 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:05 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان سپاه-کوچه شهید حسین زارع-جنب درمانگاه معراج  
127 فیروزآباد فیروز آباد دکتر خلیلی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان معلم 38736445
128 فیروزآباد فیروز آباد دکتر پولادی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان امام خمینی -خ. فرمانداری-روبروی فرمانداری 7138733633
129 فیروزآباد فیروز آباد دکتر نعمت الهی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) امام خمینی جنوبی-کنار بانک سپه-جنب مطب دکتر صادقی 38725321
130 فیروزآباد فیروز آباد دکتر رسول پناه روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بروجردی 38737584
131 فیروزآباد فیروز آباد دکتر قاسمی - بهبود روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بروجردی-ورودی مجتمع صادقیه 38736644
132 فیروزآباد فیروز آباد دکتر روستائی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان طالقانی-بلوار امام حسین ع - روبروی هنرستان فنی حرفه ای فرزانگان  
133 فیروزآباد فیروز آباد تقی پور روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار پاسداران-جنب درمانگاه امام خمینی  
134 فیروزآباد فیروز آباد بیمارستان حضرت قائم-عج شبانه روزی 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 04:00 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) شهید چگینی 7126227091
135 فیروزآباد میمند دکتر معتمدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-روبروی مخابرات 38772692
136 فیروزآباد فیروز آباد دکتر شنبدی روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) چهارراه مجاهدین 38725009
137 فیروزآباد فیروز آباد دکتر دست رنج روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) روبروی مسجد الرضا  
138 فیروزآباد فیروز آباد دکتر جعفری زاده شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بروجردی 38735867
139 فیروزآباد فیروز آباد دکتر شجاعی روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 22 بهمن 38726625
140 فیروزآباد میمند دکتر کشاورز روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 17:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان امام خمینی شرقی- نبش کوچه هفت شاعر-  
141 قائمیه قائمیه دکتر اباذری روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام خمینی-جنب پلیس راه-بیست مترقبل از مجتمع پزشکی پارس  
142 قیروکارزین قیر بیمارستان امام محمد باقر-ع شبانه روزی   بلوار گلستان 7924226505
143 قیروکارزین قیر دکتر طاهری روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان امام خمینی-ره- خیابان پاسداران-ابتدای کوچه زاگرس 7154523707
144 قیروکارزین قیر دکتر بیژن محمدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بسیج  
145 قیروکارزین قیر درمانگاه تامین اجتماعی قیر و کارزین روزانه   خیابان رضوان-درمانگاه امام علی(ع) 54526729
146 قیروکارزین کارزین(فتح آباد دکتر محمودیان روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار آزادگان-میدان امام حسین  
147 قیروکارزین امام شهر دکتر ارازی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) میدان شهداء-ابتدای بلوار امام حسین ع  
148 قیروکارزین کارزین(فتح آباد دکتر رحیمی روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار انقلاب-بیمارستان امام محمد باقر ع  
149 قیروکارزین کارزین(فتح آباد دکتر آزاد روزانه      
150 کازرون کازرون دکتر اردشیری روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) شهدا شمالی 42222971
151 کازرون کازرون دکتر دهقانی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) سلمان فارسی 42224605
152 کازرون کازرون دکتر رحمانی زاد روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) شهداجنوبی 42213500
153 کازرون قائمیه دکتر شریف روزانه 09:00 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) حدود صد متر بعد از پلیس راه- روبروی پلیس راه- پلیس راه-محل سلبق داروخانه تیموری 42412373
154 کازرون کنار تخته دکتر دلفانی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار سعدی-دویست متر پایین تر از پمپ بنزین 7222642222
155 کازرون خشت دکتر موسوی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) شهرداری 42452550
156 کازرون کازرون دکتر بستانیان روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 17:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) سلمان فارسی-نبش کوچه دارالقران پلاک 1 42224205
157 کازرون کازرون دکتر جهانبخشی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان سلمان فارسی 9173211863
158 کازرون کازرون درمانگاه تامین اجتماعی کازرون روزانه   خیابان شریعتی-روبروی بانک رفاه--درمانگاه تامین اجتماعی 42211106
159 کازرون خشت بیمارستان امام سجاد(ع) شبانه روزی   خیابان اصلی 0
160 کازرون قائمیه دکتر میرزائی شبانه روزی 12:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) اصلی-نرسیده به پلیس راه-نبش کوچه لاله 42419670
161 کازرون کازرون دکتر مستوفی روزانه 10:30 الی14:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان سلمان پارسی 42220986
162 کازرون کازرون دکتر شجاعی روزانه   ابوذر 42227671
163 کازرون کازرون دکتر آصف جاه روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) سلمان فارسی کوچه دارالقرآن 42226606
164 کازرون بالاده داودی شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار معلم-جنب طلا فروشی منصور 42474848
165 کازرون بالاده دکتر طالبی روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:30 الی21:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار معلم-روبروی مطب دکتر شیبانی  
166 کازرون کازرون دکتر محمدزاده شبانه روزی 04:00 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:01 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان حضرتی 42226967
167 کازرون کازرون کوثر روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) ساختمان سینا-طبقه اول -سمت راست درب اول  
168 کازرون قائمیه دکتر دباغ روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) اصلی-جنب بازار عارف زاده 42413783
169 کازرون کازرون دکتر والی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) شهدای جنوبی 42228913
170 کازرون کازرون بیمارستان حضرت ولیعصر شبانه روزی 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) اصلی 7212227839
171 کازرون نودان دکتر شایان مهرورز روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) مرکز بهداشتی -درمانی نودان  
172 کازرون کازرون دکتر شاه امیر طباطبایی روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خ سلمان فارسی -جنب مجتمع پزشکی سینا  
173 کازرون کازرون امام سجاد-ع روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان شهدا-درمانگاه امام سجاد-ع 42221704
174 کازرون کازرون دکتر مهرورز شبانه روزی 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) میدان شریفی 42235312
175 کازرون کازرون دکتر صفری روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) روبروی جاده امامزاده بی بی شیرین -ساختمان فدک  
176 کازرون کازرون دکتر برهمند روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) روبروی بیمارستان ولیعصر عج  
177 کازرون کازرون دکتر نیک بخت شبانه روزی 06:00 الی18:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 02:00 الی06:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 18:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 00:01 الی02:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) سلمان فارسی-نبش کوچه زینبیه  
178 کوار کوار دکتر مظفری روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) اصلی-جنب بانک صادرات 7125743500
179 کوار کوار دکتر مسرور روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) روبروی خانه بهداشت 9374801799
180 کوار کوار درمانگاه تامین اجتماعی روزانه   بلوار امام خمینی-روبروی اداره پست-درمانگاه تامین اجتماعی 37822600
181 کوار کوار دکتر شفیعی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان امام خمینی 7125623141
182 کوار کوار دکتر قربانی روزانه 08:00 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:00 الی18:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار ولیعصر  
183 کوار کوار دکتر ملکیان روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام خمینی- جنب بانک صادرات  
184 کوار کوار دکتر براهوئی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام خمینی-جنب فروشگاه رفاه  
185 کوار کوار دکتر نعمتی روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار اصلی-جنب بانک کشاورزی  
186 کوار کوار بیمارستان فاطمه الزهرا کوار شبانه روزی   جاده اکبرآباد- روبروی پمپ بنزین 9177014090
187 کوار کوار دکتر سعیدی روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام خمینی-جنب درمانگاه امیر المومنین  
188 کوار کوار دکتر قربانی شبانه روزی 04:00 الی16:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار امام خمینی 7125625999
189 کوار کوار دکتر جوکار روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار خلیج فارس  
190 گراش گراش مدینهء روزانه      
191 لامرد لامرد دکتر صفایی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار ولیعصر-عج-جنب بیمارستان ولیعصر-عج 52724668
192 لامرد اشکنان دکتر اورنگ روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام « ره » 7152762012
193 لامرد لامرد دکتر تجرد روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) پانزده خرداد-نبش کوچه شماره 1 52722556
194 لامرد علامرودشت دکتر محمدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار امام حسین-مرکز درمانی حضرت فاطمه الزهرا  
195 لامرد اشکنان بیمارستان بعثت شبانه روزی 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار بعثت 7825722100
196 لامرد لامرد دکتر اسد پور روزانه 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) ابتدای خیابان بسیج-روبروی بانک ملی 52725634
197 لامرد لامرد بیمارستان حضرت ولیعصر شبانه روزی 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 22:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی02:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) اصلی 7825222100
198 لامرد لامرد دکتر جعفری شبانه روزی 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 04:00 الی07:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بیست و دو بهمن-کوچه اول 52725343
199 لامرد لامرد توحید روزانه   بلوار جهاد 52722868
200 مرودشت مرودشت دکتر زارع نژاد - سینا روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب-روبروی بانک صادرات 3334937
201 مرودشت مرودشت دکتر ستاری روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب-جنب کوچه کاووسی 2222330
202 مرودشت مرودشت افروزی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان ولی عصر 4472524
203 مرودشت مرودشت دکتر علی پور روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 17:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) اصلی 917301547
204 مرودشت مرودشت دکتر محسنیان فرد روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب-روبروی پاساژامام رضا 7283339575
205 مرودشت مرودشت درمانگاه تامین اجتماعی مرودشت روزانه   کمربندی-محله مهرآباد-درمانگاه تامین اجتماعی 43326799
206 مرودشت مرودشت دکتر قنبری روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان انقلاب  
207 مرودشت مرودشت نوروزی روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان اصلی  
208 مرودشت مرودشت دکتر امیری روزانه 08:30 الی13:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 15:30 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) انقلاب-روبری خیابان شهید صدوقی 7283345317
209 مرودشت مرودشت دکتر کارگر روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب-خیابان کاووسی 7282232150
210 مرودشت مرودشت دکتر رستمی روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 14:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) روستای زنگی آباد 32355010
211 مرودشت مرودشت بیمارستان شهید مطهری شبانه روزی 13:00 الی16:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) میدان معلم 7283337517
212 مرودشت مرودشت حافظ روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب-کوچه سوپر گوشت-درب واقع در حیاط درمانگاه حافظ 7283345323
213 مرودشت مرودشت ولیعصر روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب-روبروی بیست متری شهید صدوقی 7282226962
214 مرودشت مرودشت دکتر ابوطالبی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب 42223656
215 مرودشت مرودشت توکل روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب 2220693
216 مرودشت مرودشت مادر روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب 933711032
217 مرودشت مرودشت دکتر همایون روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب-خیابان هفت تیر 7282228445
218 مرودشت مرودشت عبدالله پور روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) کوچه کاوسی-بعد از چهار راه اول 7282233551
219 مرودشت مرودشت دکتر جمال زاده روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 09:30 الی13:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان انقلاب،خیابان کاووسی  
220 مرودشت مرودشت شفا روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان اصلی 43482166
221 مرودشت رامجرد دکتر پورحاتمی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی 917999970
222 مرودشت مرودشت دکتر بهره مند روزانه 08:00 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 15:30 الی19:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) جاده درودزن -کامفیروز 714346215
223 مرودشت کامفیروز دکتر طاهری روزانه 08:30 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) جنب جهاد کشاورزی  
224 مرودشت مرودشت دکتر ستوده نیا روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب 7282226397
225 مرودشت مرودشت دکتر امیدی روزانه 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب 917728109
226 مرودشت مرودشت دکتر جباری فرد روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب 919861654
227 مرودشت خانیمن کیانی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خانمین 917318223
228 مرودشت کامفیروز دکتر حسینی روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) جاده اصلی جنب ماشین الات اتحاد 714363341
229 مرودشت مرودشت مولوی شبانه روزی 05:00 الی17:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 01:00 الی05:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 17:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی01:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) انقلاب- 43223474
230 مرودشت مرودشت دکتر کریمی روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 7 تیر 2228666
231 مرودشت مرودشت نیکا روزانه 09:30 الی13:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 17:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) انقلاب  
232 مرودشت مرودشت دکتر نعمتی روزانه   انقلاب 43333636
233 مرودشت مرودشت دکتر رضایی روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب-روبروی اداره برق 7283335120
234 مرودشت مرودشت دکتر بنانی روزانه 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 09:15 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) ورودی شهر رامجرد 917710051
235 مرودشت مرودشت دکتر علیزاده روزانه   خیابان کاووسی-اولین چهار راه سمت چپ-نبش ساختمان باران  
236 مرودشت مرودشت دکتر ابراهیمی شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 04:00 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) انقلاب-20 متری صدوقی 0728-2221297
237 مرودشت مرودشت سعادت روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب 3334212
238 مرودشت مرودشت دکتر عظیمی روزانه      
239 مرودشت مرودشت دکتر ممتحن شبانه روزی 20:00 الی00:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:00 الی03:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 04:00 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) انقلاب-نبش کوچه 17 شهریور-روبروی بلوار مدرس 7283335735
240 مرودشت سیدان دکتر محمدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) انقلاب روبروی درمانگاه شهید سجادیان 43472436
241 ممسنی نورآباد امام علی-ع روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بابامنیر 7142632111
242 ممسنی نورآباد دکتر محمدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوارامام-کوچه هنرستان- جنب مطب دکتر نگین تاجی 7142524575
243 ممسنی مصیری دکتر نیکنام روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان اصلی 42642794
244 ممسنی نورآباد دکتر دهقانی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) کوچه پزشکان 7142522511
245 ممسنی نورآباد دکتر کیانی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلواربسیج--جنب مطب دکتر دهقان 7142521415
246 ممسنی نورآباد دکتر محمودی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) کوجه هنرستان- جنب آزمایشگاه دکتر ابطحی 7142521775
247 ممسنی نورآباد دکتر حسینی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان سپاه 7142522242
248 ممسنی نورآباد دکتر امیدی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار بسیج-کوچه پزشکان 7142525570
249 ممسنی مصیری دکتر ابطحی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) شهرستان رستم-روستای بابا میدان-صد متر پس از چهارراه -سمت چپ 42677586
250 ممسنی نورآباد دکتر عبدالخالق حسینی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار هفت تیر-درمانگاه پاسارگاد 7142544002
251 ممسنی نورآباد دکتر غلامی روزانه 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار بسیج-خیابان وصال-کوچه وصال یک-ربروی درمانگاه سپاه  
252 ممسنی نورآباد دکتر امیری شبانه روزی 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 04:00 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:30 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان وصال-ساختمان البرز 7142521836
253 ممسنی مصیری دکتر هاشمی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) روبروی مرکز بهداشتی 42664969
254 ممسنی نورآباد بیمارستان حضرت ولیعصر شبانه روزی 04:00 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 08:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 20:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی04:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) اصلی 7224231080
255 ممسنی نورآباد دکتر حسینی نیمه روز عصر 15:00 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان اصلی  
256 ممسنی نورآباد دکتر کاظمی روزانه   بلوار بسیج-روبروی اداره تربیت بدنی-کوچه هنرستان 714525465
257 ممسنی نورآباد آریا روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 17:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلواربسیج-طبقه همکف پاساژ کاظمی 7142523161
258 مهر اسیر دکتر نیک نام روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خیابان امام خمینی ره -جنب کلینیک دکتر موسوی  
259 مهر مهر دکتر ادراکی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان نماز جنب مرکز بهداشتی درمانیعلی ابن موسی الرضا ع  
260 مهر وراوی دکتر زارعی روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) میدان مرکزی  
261 مهر گله دار دکتر قادری روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) معلم-روبروی سوپر مارکت شهروند 52855530
262 مهر مهر بیمارستان فاطمه الزهرا-س شبانه روزی 07:30 الی14:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) بلوار امام خمینی-ره 7826522414
263 مهر گله دار دکتر خمیسی روزانه   خیابان فضیلت-جنب درمانگاه قمر بنی هاشم  
264 نی ریز نی ریز دکتر اطمینان روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) طالقانی 7325225865
265 نی ریز نی ریز دکتر شاهسونی روزانه 08:30 الی15:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی21:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) طالقانی 7325236373
266 نی ریز نی ریز دکتر صادق روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان ولیعصر-جنب بانک ملی  
267 نی ریز نی ریز دکتر ژاله روزانه 08:30 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 16:30 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) ولیعصر 7325232225
268 نی ریز نی ریز درمانگاه تامین اجتماعی نی ریز روزانه   بلوار شهید زردشت-خیابان خلیج فارس 53839272
269 نی ریز نی ریز دوستان روزانه 09:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) طالقانی 5222225
270 نی ریز آباده طشک دکتر بهمنی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) جنب کتابخانه عمومی -مرکز بهداشتی درمانی خواجه جمالی  
271 نی ریز نی ریز دکتر جسمانی روزانه 08:30 الی12:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان قدس -جنب مطب دکتر معانی 53837323
272 نی ریز آباده طشک بختگان روزانه   ولی عصر 53892443
273 نی ریز مشکان دکتر حامدیان روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی20:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) بلوار خلیج فارس روبروی درمانگاه مشکان  
274 نی ریز آباده طشک دکتر کرمی روزانه 08:00 الی12:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:30 الی20:30 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) امام خمینی-ره- داخل درمانگاه امام هادی 53893038
275 نی ریز نی ریز دکتر ممتازیان روزانه 08:00 الی14:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) 16:00 الی22:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ) خیابان قدس-کوچه بهداری -روبروی درمانگاه شهید فقیهی  
276 نی ریز نی ریز بیمارستان شهدا شبانه روزی 08:00 الی13:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 17:00 الی23:59 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 00:01 الی08:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 13:00 الی17:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) خ آیت الله طالقانی 7325230111
277 نی ریز نی ریز دکتر قلمداد شبانه روزی 09:00 الی21:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) 05:00 الی09:00 روزهای : ( ش ی د س چ پ ج ) قدس-کوچه شش-روبروی مطب دکتر فتاحی 53826664
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
4308
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

شبکه های اجتماعی

Powered by DorsaPortal