آمار
   تهیه سالنامه آماری دانشگاه:
         تهیه سالنامه آماری با هدف بایگانی و در دسترس عموم قرار دادن شاخص های مهم دانشگاه صورت می گیرد. در این راستا، شاخص های کلی و مدیریتی که نشر اطلاعات مربوط به آن ها حساسیت های مدیریتی نداشته باشد، با همکاری کارشناسان آمار معاونت ها انتخاب و اطلاعات سالانه ی آن ها در فرمتی مناسب جهت استفاده  کارکنان و مدیران تمامی واحد های دانشگاه، دانشجویان و محقیق ثبت و نگهداری می گردد.
 
   تجزیه، تحلیل و تهیه گزارش از اهم شاخص های آماری دانشگاه:
         از آن جا که ممکن است داده ها و شاخص های آماری قبل از تجزیه و تحلیل زبان شفاف و ساده ای برای استفاده کاربردی نداشته باشند، کارشناسان اداره آمار دانشگاه با توجه به آشنایی به علم آمار و حوزه ی کاری خود در دانشگاه علوم پزشکی به تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای انتقال بهتر مفاهیم نهفته در داده ها می پردازند.
 
   ارائه اطلاعات آماری به واحدهای تابعه و سازمان های دیگر:
         از دیگر وظایف اداره آمار، ارائه داده ها واطلاعات مورد نیاز واحدها و سازمان ها و پیوند عملکرد معاونت ها و سازمان های مختلف در راستای اهداف کلی دانشگاه علوم پزشکی بوسیله ارائه داده هایی با سطح کیفیت قابل قبول می باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/21
تعداد بازدید:
10342
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal