دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گزارش عملکرد تیم های بهداشتی درمانی جهت ویزیت رایگان در مناطق محروم طرح شهید رهنمون کانون بسیج جامعه پزشکی


گام شماره 1
#تعداد افراد اعزامی
#نحوه اطلاع رسانی
گام شماره 2
خدمات ارائه شده به تفکیک (نفر)
#آموزش های بهداشت
#هزینه های صورت گرفته (به ریال)
گام شماره 3

سامانه کارمند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حضور و غیاب

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارکنان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اتوماسیون اداری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز